Velkommen  

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 2. oktober 2018 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

07-11-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udbudsloven (sag: OK-18/12473-7)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 2. oktober 2018 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

 

Høringen, der har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for konkurrenceret, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

 

Udkastets § 1, nr. 3 - ændring af udbudslovens § 160

 

Udkastets § 1, nr. 3, lyder:

 

"§ 160, stk. 1, affattes således:

»En ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men det skal entydigt fastlægges og beskrives på forhånd, hvordan parametrene fastlægges. Parametrene i evalueringsmodellen kan ikke afhænge af de indkomne tilbud på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene.«" (understreget her)

 

Det er ikke i selve loven præciseret, hvad der menes med "specifikke parametre i evalueringsmodellen", men i udkastet til bemærkninger til § 1, stk. 3, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som eksempel nævnt hældningsgraden i en lineær interpolationsmodel:

 

"Med parametre forstås eksempelvis hældningsgraden. Hvis ordregiver vælger at lade eksempelvis hældningsgraden i en pointmodel med lineær interpolation være afhængig af de indkomne tilbud, skal det entydigt fastlægges og beskrives på forhånd i udbudsmaterialet, hvordan den endelige hældningsgrad afhænger af de indkomne tilbud. Det kan eksempelvis ske ved at beskrive, at den laveste pris vil modtage det maksimale point, priser der er 50 pct. højere får 0 point, og at der laves en lineær interpolation mellem disse to punkter. Denne evalueringsmodel vil herefter danne grundlag for de point, som de enkelte tilbudsgivere modtager. Parametrene kan eksempelvis også afhænge af de indkomne tilbud i en prismodel, hvor pristillægget for dårlig opfyldelse af de kvalitative kriterier for tildeling baseres på den gennemsnitlige tilbudspris i de indkomne tilbud, så længe sammenhængen præcist beskrives i udbudsmaterialet." (understreget her)

 

I det opstillede eksempel kan der imidlertid rejses tvivl om, hvorvidt hældningsgraden egentlig "afhænger af de indkomne tilbud". Hældningsgraden beskriver, hvordan værdien på y-aksen ændrer sig, når værdien på x-aksen stiger med 1. I en pointmodel -  som beskrevet i udkastet til lovbemærkninger - viser y-aksen antal point, mens x-aksen viser de enkelte tilbuds afvigelser fra den laveste pris. X-aksen kan dog vises både i absolutte tal, dvs. forskellen i antal kroner, eller i relative tal, dvs. afvigelsen i procent.

 

Ser man i eksemplet ovenfor på én krones indflydelse på pointtildelingen (x-aksen opgøres i absolutte tal), er hældningsgraden påvirket af de indkomne tilbudspriser. Eksempelvis vil man ved en model som den beskrevne med en maksimumpointscore på 10 og en laveste pris på 10.000.000 kroner få 0 point ved en pris på 15.000.000 kroner, og 1 point vil således have en "værdi" på 500.000 kroner. Hvis den laveste pris i stedet er 20.000.000 kroner, vil 1 point have en værdi på 1.000.000 kroner.

 

Hvis man derimod ser på den relative (procentmæssige) afvigelse mellem det laveste tilbud og de øvrige tilbud (x-aksen opgøres som afvigelse fra laveste pris i procent), vil hældningsgraden være den samme, uanset hvad de indkomne priser er. Da en 50% afvigelse fra laveste pris svarer til 10 point, vil 1 point svare til en relativ afvigelse på 5%, 2 point til relativ afvigelse på 10% etc. Dette forhold forbliver således det samme uanset de indkomne priser, og hældningsgraden vil ikke være påvirket af de indkomne bud.

 

Denne mulige dobbelttydighed af eksemplet i udkastet til lovbemærkninger gør det uhensigtsmæssigt at fremhæve hældningsgraden som et "specifikt parameter", og det indebærer en væsentlig usikkerhed i forhold til, hvilke parametre der rent faktisk vil kunne afhænge af de indkomne tilbud.

 

Danske Advokater foreslår derfor, at det uddybes nærmere – gerne med angivelse af flere konkrete eksempler – hvilke specifikke parametre i evalueringsmodellen, der vil kunne afhænge af de indkomne tilbud.

 

Med venlig hilsen

 

Jeanie Sølager Bigler
Retschef
jsb@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og Ansættelsesadvokater samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09