Velkommen   (0 lektioner)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


23-04-2021
Høring over udkast til ændring af bygningsreglementet (BR18) – j.nr. BS0400-00267

Danske Advokater har ved e-mail af den 18. marts 2021 modtaget ovennævnte høring over udkast til ændring af bygningsreglementet med frist for høringssvar den 22. april 2021.

 

Udkastet har været behandlet i bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg på området.

 

På den baggrund finder Danske Advokater anledning til at afgive følgende bemærkninger:

 

Generelle bemærkninger

Danske Advokater finder, at styrelsens ”Oversigt med begrundelser for ændringer i ændringsforslag til BR18 med ikrafttrædelse 30. juni 2021 ” giver et rigtig godt overblik.

Det er nemt at sammenholde oversigten med høringsbrevet og dermed få indsigt i de foreslåede ændringer i bygningsreglementet.  Da Danske Advokater forstår, at denne oversigt er vedlagt ”forsøgsvist”, skal det bemærkes, at oversigten opleves som brugervenlig og meget nyttig.

 

 

Vedr. certificeringsordningen og dokumentationsgrundlaget

Med ændringsforslaget indføjes der en række præciseringer til formuleringen af bestemmelserne angående kravene til byggetilladelser/brug af certificeret brandrådgiver, når der udføres arbejde, som ikke omfattes af de præaccepterede løsninger. Hermed synes bygherren at opnå bedre overblik over, hvorledes kravene overfor kommunen dokumenteres og dermed kan opfyldes, hvilket er positivt.

 

Det samme gør sig gældende for så vidt angår ændringer af bærende konstruktioner i huse med mere end én etage.  Der er tale om sproglige justeringer, som gør det lettere for læseren af bygningsreglementet at forstå krav til godkendelse af byggeri ved brug af certificeret rådgiver, hvilket ligeledes er positivt

 

Flere mindre byggerier foreslås omfattet af konstruktionsklasse 1, således at der ikke stilles krav om brug af certificeret statiker. Danske Advokater forudsætter, at styrelsens vurdering af, at dette er sikkerhedsmæssig forsvarligt, er korrekt. På denne baggrund, navnlig også fordi omkostningerne til byggeriet formindskes betragteligt, og ansøgningsprocessen lettes, må dette anses for at være en god udvikling af bygningsreglementet, da byggerierne formentlig ofte har mindre bygherrer og mindre budgetter.

 

Der indføres hertil en ændring i bygningsreglementet, som gør det muligt at dokumentere brandsikkerhed ved en ”brandteknisk begrundet vurdering” for byggeri i brandklasse 3 og 4. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt og forsvarligt må bedømmes af styrelsen og tekniske eksperter på området, men forudsat at dette er tilfældet, synes en lempelse af kravene og dermed en reduktion i omkostningerne til dokumentation ved mindre byggerier at være  positivt.

 

Hertil kommer, at certificeringsordningen ændres, hvorved antallet af rådgivere søges forøget inden for de enkelte klasser, hvilket skulle gøre det lettere og formentlig billigere at finde rådgivere. Dette må antages at være godt navnlig ift. de mindre bygherrer/mindre byggerier.

 

Den foreslåede lempelse vedrørende dokumentationsgrundlaget forbundet med byggeansøgninger vil formentligt være en stor lettelse for mange og vurderes dermed at kunne medføre hurtigere igangsættelse af byggerierne, hvilket er positivt.

 

Vedr. reglerne om afstand til skel

Danske Advokater har ingen bemærkninger til de foreslåedes ændringer, som umiddelbart genindfører de fra før 2021 gældende regler om bygningers afstand til skel. 

 

Vedr. vedvarende energianlæg

Danske Advokater har ingen bemærkninger til dette.

 

Med venlig hilsen

Danske Advokater

 

Annette Lerche
Specialkonsulent
ale@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater, Ansættelsesadvokater og DALILA samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09