Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2019-10-23 10:00:00 2020-01-28 17:00:00 Europe/Copenhagen Masterclass - Erstatning og forsikring ved personskade - Hold II (ej tilmeldt) Masterclass - Erstatning og forsikring ved personskade - Hold II, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&Type=Uddannelse&ProductID=12611&Username=%7BEmail:User.UserName%7D&PwToken=%7BEmail:User.LoginToken%7D Forsikringsakademiet - Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst Udskriv

Masterclass - Erstatning og forsikring ved personskade - Hold II

Tag med på denne masterclass og mød nogle af branchens største eksperter inden for forsikring og erstatning ved personskade. 

Uddannelsen afsluttes med et certifikat, og efterfølgende etablerer vi et netværk for alle masterclass-deltagerne.


 


23. oktober 2019 - 28. januar 2020
54 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Næste hold starter i uge 43 2019

Denne masterclass er en uddannelse, som på højeste niveau henvender sig til eksperter, specialister og advokater indenfor området.

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du har et godt kendskab til og erfaring med de fleste dele af personskaderetten. Du behøver ikke være superspecialist, og det er heller ikke nødvendigt, at du kan alle områder lige godt. Men det forventes, at alt det grundlæggende er på plads, og at du har aktuel og løbende praktisk erfaring med behandling af personskadesager enten på skadelidte eller skadevoldersiden.
 

Dit udbytte af uddannelsen

Du får:

 • Høj faglig viden
 • Nyeste retspraksis
 • Inspiration fra både underviser og de andre deltagere
 • Praktisk tilgang på et højt vidensniveau
 • Inspirerende undervisning, der kommer 360 grader rundt om sagen (fx EAL-sagen)

Derudover bliver du del af et professionelt forum og netværk, hvor vi behandler erstatningsretten på et højt niveau. 


Du bliver undervist af de bedste
Uddannelsen løber over 7 dage fordelt på 3 moduler og bliver faciliteret af de to erfarne eksperter Christina Neugebauer og Karsten Høj.


Derudover er der indlæg fra en række højt specialiserede eksperter indenfor udvalgte fagområder. Du møder:

 • Advokat Allan Kvist Kristensen, ARK Advokatpartnerselskab
 • Advokat Asger Tue Pedersen, Lind Advokater
 • Advokat Henrik Nedergaard Thomsen, Kammeradvokaten
 • Advokat Jesper Ravn, ARK Advokatpartnerselskab
 • Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer Advokataktieselskab
 • Advokat Michael S. Wiisbye, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab
 • Advokat Sanne H. Christensen, Kammeradvokaten
 • Advokat Søren Kjær Jensen, Elmer Advokataktieselskab
 • Advokat mediator Trine Schmidt Nilsson, Topdanmark Forsikring A/S
 • Chefkonsulent Kristina Askjær, Patienterstatningen
 • Cheflæge, tidligere ledende overlæge på Bispebjerg Hospital Benn Rønnow Duus, Tryg
 • Dr.Jur. Andreas Bloch Ehlers, Københavns Universitet, Det Juridiske fakultet
 • Professor, Dr.Jur. Morten Kjelland, Institutt for offentlig rett, Olso
 • Vicedirektør Martin Erichsen, Patienterstatningen
 • Deltagelse af en dommer
 • Repræsentant fra Retslægerådet


Masterclass'en er udviklet i samarbejde mellem Forsikringsakademiet og Danske Advokater og gennemføres på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

For advokater vil uddannelsen dække behovet for de 54 timers efteruddannelse, som skal gennemføres over tre år.

Underviser

Christina Neugebauer

Christina Neugebauer er specialiseret i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer og har arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og lægemiddelskadeankenævnet, beskikket hertil af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Christina er medforfatter til flere bøger om personskade og er en erfaren underviser og en meget erfaren foredragsholder på området. Christina er medindehaver af advokatkontoret Jensen Neugebauer Advokater

Karsten Høj

Karsten Høj har stor erfaring med patientskader, arbejdsskader og personforsikringssager om ulykkesforsikring, nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom m.m. Han er formand for Foreningen for erstatnings- og forsikringsret (FEF) og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret og er en af brancheforeningens mest erfarne og benyttede undervisere. Karsten er en af Danske Advokaters mest anvendte rådgivere, når det handler om retshjælpsforsikringer, forhandlinger med F & P, udarbejdelse af salærvejledninger m.v. Karsten er partner hos Elmer Advokataktieselskab

Program 23.10.2019 kl. 10:00 - 24.10.2019 kl. 17:00

Modul I:
Erstatningsansvar, særlige erstatningsordninger og forsikringers betydning

23. oktober 2019

 

10.00 – 10.15

Velkomst og intro v/Karsten Høj, Elmer Advokataktieselskab

10.15 – 12.30


 

Ulovreguleret erstatningsansvar
Culpareglen med fokus på arbejdsgivers erstatningsansvar for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Erstatningspligt for såvel fysiske og psykiske skader vil blive behandlet.

Underviser

Advokat Asger Tue Pedersen, Lind Advokataktieselskab

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 15.15


 

Produktansvar
Gennemgang af skadebegrebet, producent og mellemhandlers ansvar, hvornår er et produkt defekt, ansvarsfrihedsgrunde m.m. med fokus de situationer, hvor der opstår personskade.

Underviser
 

Advokat Allan Kvist Kristensen –
ARK Advokatpartnerselskab

15.15 – 15.30

Pause

15.30 – 17.30

 

Patient- / lægemiddelskader
Klage- og erstatningslovens dækningsområde og lovens erstatningsbetingelser gennemgås som det primære. Det generelle krav om, at personskaden med overvejende sandsynlighed skal være forårsaget af behandlingen, herunder hvornår der er grundlag for lempelse af kravet til bevis for årsagssammenhæng vil blive gennemgået ud fra den righoldige retspraksis.

Underviser

Vicedirektør Martin Erichsen – Patienterstatningen

17.30 – 19.00

Indkvartering og afslapning

19.00

Middag og socialisering

22.00

Natmad

24. oktober 2019

 

09.00 – 09.45


 

Lovreguleret ansvar
Det objektive ansvar i færdselsloven, hundeloven, lov om heste, jernbaneloven m.fl. Kort om adhæsionsprocessen for færdselsskader. Internationale færdselssager.

Undervisere

 

Advokat Karsten Høj, Elmer Advokataktieselskab
Advokat Christina Neugebauer,
Jensen|Neugebauer Advokater

09.45 – 12.30
Pauser indlagt i programmet
 

Arbejdsskader – erstatningsbetingelserne
Arbejdsskadesikringens dækningsområde, ulykkesbegrebet og erhvervssygdomme vil blive gennemgået med inddragelse af administrativ og retspraksis. Ændringen af ulykkesbegrebet, der træder i kraft den 1. januar 2020, vil ligeledes blive gennemgået. I sammenhæng med gennemgangen af ulykkesbegrebet gennemgås gældende praksis for, hvad der efter den private forsikringsret forstås som et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

Undervisere

 

Advokat Sanne H. Christensen, Kammeradvokaten
– advokatfirmaet Poul Schmidt
Advokat Søren Kjær Jensen,
Elmer Advokataktieselskab

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 13.45


 

Offererstatningsloven
Dækningsbetingelserne og de særlige udmålingsmæssige spørgsmål gennemgås i et kortere indlæg. Lovændringer pr. 1.maj 2019 vil blive inddraget

Underviser

Advokat Karsten Høj, Elmer Advokataktieselskab

13.45 – 17.00
Pauser indlagt i programmet


 

Betydning af forsikringsdækning (ansvarsbortfald), nedsættelse, regres m.v.
Forsikringsdæknings betydning for skadevolders erstatningspligt. Arbejdstagers, børns og psykisk sygeansvar. Lempelse af erstatningsansvar i visse særlige situationer og ansvarsfordeling. Med andre ord §§ 19 – 25b i erstatningsansvarsloven.

Underviser

Advokat Michael S. Wiisbye – NielsenNørager

Program 03.12.2019 kl. 10:00 - 05.12.2019 kl. 17:00

Modul II:
Fastsættelse af godtgørelse og erstatning (udmåling)

3. december 2019

 

10.00 – 12.30 Pauser indlagt i programmet


 

Kausalitet ved personskade
En teoretisk gennemgang af, hvad der må antages at være gældende ret for kausalitet i personskaderetten. Hvordan anvendes SQN-testen i retspraksis; hvis den gør det? Gælder ”sårbarhedsprincippet”; altså at må tage skadelidte som denne er? Centrale domme om årsagssammenhæng vil blive inddraget.

Underviser
 

Dr. jur. mso, Andreas Bloch Ehlers,
Københavns Universitet

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 17.00 Pauser indlagt i programmet


 

Årsagssammenhæng efter norsk ret.
Årsagssammenhæng efter norsk ret. Med udgangspunkt i en gennemgang af norske regler og praksis for kausalitet, vil den righoldige praksis om kravene til årsagssammenhæng ved ”nakkesleng” (whiplash) blive gennemgået. Deltagerne får adgang omfattende kildemateriale.
I forlængelse heraf en diskussion af, om den norske praksis direkte kan overføres til dansk ret, har og/eller bør have afsmittende effekt og i bekræftende fald hvorfor eller hvorfor ikke. Både dansk og norsk Højesteretspraksis vil blive inddraget.

Underviser

Morten Kjelland, Professor dr. juris, Oslo

18.00 – 19.00

Middag

19.00 – 20.30


 

Medicinsk kausalitet
Dagen sluttes af med fokus på, hvad der forstås ved ”medicinsk årsagssammenhæng”. Ligheder og forskelle til den erstatningsretlige teori og praksis. Hvordan håndterer læger, herunder lægekonsulent, den opgave at fortage en lægefaglig begrundet vurdering af årsagssammenhæng uden at blande sig (alt for meget) i det juridiske resultat? Hvordan håndteres de sager, hvor der i lovgivningen er opstillet særlige bevisregler?

Underviser
 

Cheflæge, tidligere ledende overlæge på
Bispebjerg Hospital 
Benn Rønnow Duus, Tryg

22.00

Natmad

4. december 2019
 

 

09.00 – 12.30 Pauser indlagt i programmet
 

Udmåling efter erstatningsansvarsloven
Alle væsentlige aspekter om udmåling af personskadeerstatning efter erstatningsansvarsloven bliver gennemgået særligt ved inddragelse af den meget righoldige retspraksis fra Højesteret. Dvs.
Helbredelsesudgifter og andet tab
Godtgørelse for svie og smerte og varigt mén
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Erstatning ved død
Renter og regulering
Mellemkommende død m.m.
Særlige godtgørelser § 26 og § 26a
Sagsbehandlingen herunder dokumentationskravet, bevismidler og forelæggelse for AES.
Genoptagelse

Case baseret undervisning. Forberedelse af casen forudsættes

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 15.00

Udmåling efter erstatningsansvarsloven – Fortsat

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

15.00 – 15.30

Pause

15.30 – 18.00 Pauser indlagt i programmet
 

Erstatningsfastsættelse for patientskader
Der anmeldes årligt ca. 10.000 patientskader, der håndteres af Patienterstatningen i første instans. Indlægget vil sætte fokus på de helt særligt udfordringer, der er forbundet med at tilkende erstatning efter klage- og erstatningsloven. Det gælder særligt, at dækningen kun omfatter ”merskaden”, at dækningen af primær, og at ordningen er obligatorisk. Dermed bliver afgørelsestidspunktet i visse sager af stor betydning for, om og hvor en erstatning, der kan tilkendes.

Underviser

Kristina Askjær, chefkonsulent Patienterstatningen

19.00

Middag

5. december 2019

 

09.00 – 09.15

Intro til arbejdsskade case

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

09.15 – 11.15 Pauser indlagt i programmet

 

Særlige udmålingsproblemstillinger for arbejdsskader
På modul I er erstatningsbetingelserne gennemgået. Her på modul II behandles erstatningsfastfastsættelsen efter ASL. Dvs. hvad det for en skade, der ydes erstatning for? Betydningen af forudbestående- og konkurrerende årsag til mén og erhvervsevnetab (formodningsreglen i § 12, stk. 2). Fastsættelse af erhvervsevnetab såvel midlertidigt som endeligt. Hvad er omfattet af § 17a? Under hvilke betingelser kan midlertidigt fastsat erhvervsevnetab gøres helt eller delvist endeligt? Betingelserne for genoptagelse m.m.

Underviser

Rikke Nissen, Produktchef, erhvervssygdomme – AES

11.30 – 12.00

Afrunding af case

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.15


 

Differencekrav
I forlængelse af, hvordan særligt erhvervsevnetab fastsættes efter ASL, vil regler og retspraksis for, hvornår og hvordan differencekrav fastsættes (opgøres) og kan gøres gældende blive gennemgået.

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

14.15 – 14.30

Pause

14.30. – 16.30


 

Forældelse og frister
Alle væsentlige regler og den snart meget omfattende retspraksis for forældelse af personskadekrav vil blive gennemgået. Det gælder efter de almindelige regler i forældelsesloven, særreglen for forsikringskrav i FAL § 29, efter KEL, OEL m.fl. Forældelse fylder meget i den daglige håndtering af personskadesager og giver anledning til mange tvister, hvoraf en del er unødvendige, hvis bare alle kendte reglerne godt nok. Her er chancen.

Undervisere

Christina Neugebauer og Karsten Høj

Program 27.01.2020 kl. 10:00 - 28.01.2020 kl. 17:00

Modul III:
Konfliktløsning

27. januar 2020

 

10.00 – 12.00 Pauser indlagt i programmet 

Persondataretlige aspekter i forhold til erstatnings- og forsikringsretlige sager
Hvis der et område, der har haft og fortsat vil skulle have et voldsomt fokus på reglerne for håndtering af personfølsomme oplysninger, så er det i behandlingen af personskadesager. Det er ikke ukompliceret og risikoen for sanktioner er stor. Det gælder både hos de store aktører og for den enkelte personskadeadvokat.

Undervisere
 

Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer Advokataktieselskab
Advokat Christina Neugebauer, Jensen Neugebauer Advokater

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.45

 

Undersøgelse af forsikringssvig
Anvendelse af observation af forsikringskunder og skadelidte er steget voldsomt igennem de seneste år. Nogle gange afsløres reelt svindel/svig, andre gange ser noget måske bare lidt mærkeligt ud, når man ser på det udefra, og det kan jo også være, at der ikke var noget at komme efter. Hvordan foregår det? Hvilke regler gælder for observation? Hvordan kan resultaterne anvendes i Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene?

Underviser

Advokat Jesper Ravn, ARK Advokatpartnerselskab

14.45. – 15.00

Pause

15.00 – 17.30
 

Mediation af personskadesager
Efter en kort grundlæggende indføring i, hvad mediation er, vil vi gennemføre en mediation af en personskadesag med en skadelidte og dennes advokat på den ene side, en skadebehandler og en intern forsikringsadvokat på den anden side og en professionel mediator
 

Undervisere

Advokat og mediator Trine Schmidt, Topdanmark m.fl.

17.30

Indkvartering

19.00

Middag

28. januar 2020

 

08.30 – 15.00 Pauser indlagt i programmet 

Retssagsbehandling og prøvelse af myndighedsafgørelser
Ud over to meget procesvante advokater, vil der være indlæg og synspunkter fra Retslægerådet, der spiller en helt central og afgørende rolle ved afgørelse af personskadesager ved domstolene. En erfaren dommer vil bidrage med synspunkter, om den hensigtsmæssige og måske oftere uhensigtsmæssige måde at forberede og hovedforhandle personskadesager på. Med andre ord vil der også være fokus på advokatens rolle på og godt og ondt.

Af emner kan nævnes:

 • Påstandens formulering
 • Udskillelse til særskilt behandling og afgørelse.
 • Syn og skøn, AES, Retslægerådet m.m.
 • Bevismidlerne i øvrigt
 • Tekniske data,
 • Dine og mine speciallægeerklæringer
 • Brug af lægekonsulent
 • Afhøring af lægekonsulent

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 15.00
Pauser indlagt i programmet


 

Prøvelse af myndighedsafgørelser
Ankestyrelsens afgørelse om arbejdsskader
Ankenævnet for Patienterstatnings afgørelse om patientskader
Erstatningsnævnets afgørelser
Særlige aspekter i forhold til påstand, anbringender, beviseligheder og prøvelsesintensiteten. Gælder kravet om ”særligt sikkert grundlag”; hvornår og hvornår ikke?

Sagsbehandlingen herunder dokumentationskravet, bevismidler og forelæggelse for AES.

Undervisere 

Advokat Henrik Nedergaard Thomsen, Kammeradvokaten
– advokatfirmaet Poul Schmidt

Advokat Christina Neugebauer, Jensen|Neugebauer Advokater
En repræsentant fra Retslægerådet (navn følger)
En dommer (navn følger)

15.00 – 16.15

Evaluering, overrækkelse af kursusbevis og farvel

Henvendt til

Advokater, eksperter og specialister inden for området

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

23. okt. kl. 10:00 - 24. okt. kl. 17:00

3. dec. kl. 10:00 - 5. dec. kl. 17:00

27. jan. kl. 10:00 - 28. jan. kl. 17:00

 

Pris: kr. 42.000,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Forsikringsakademiet
Rungsted Strandvej 107
2960 Rungsted Kyst

54 kursuslektionerChristina Neugebauer
Advokat

Jensen Neugebauer Advokater
Karsten Høj
Advokat

Elmer Advokataktieselskab
Connie Amsgård
Connie Amsgård
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cam@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret. Ansvar for Ansættelsesadvokater, FEF, Danske Landbrugsadvokater og Oresundsadvokater.

Kontakt Connie Amsgård på tlf.

33 43 70 00