Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-03-07 10:00:00 2024-11-28 17:00:00 Europe/Copenhagen Insolvensuddannelsen (ej tilmeldt) Insolvensuddannelsen, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=insol&ProductID=PROD2930 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Insolvensuddannelsen

En modulopbygget uddannelse på 5 moduler, bestående af i alt 10 kurser i konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning, konkurskarantæne, virksomhedsoverdragelse, GDPR, insolvente landbrug m.m. 

Prisen for medlemmer af Danske Insolvensadvokater er: 27.000,00 kr.

Udviklet i samarbejde med Danske Insolvensadvokater
I samarbejde med Danske Insolvensadvokater har Danske Advokater udviklet en uddannelse, der sigter mod at specialisere dig inden for insolvensret. Uddannelsen giver i alt 65 kursuslektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige og afsluttes med et diplom.

Du har to år til at gennemføre uddannelsen og kan tage de enkelte moduler i den rækkefølge, som det passer dig bedst. For at høre mere om tilmelding og uddannelsen kan du ringe til os på 33 43 70 00 eller skrive til os på kursus@danskeadvokater.dk – Vi hjælper gerne med at sammensætte dit forløb.
 

Udbytte: Du får indgående viden om og bliver opdateret inden for en lang række insolvensretlige områder. 


Kursusbeskrivelse

Læs om alle modulerne og underviserne på Insolvensuddannelsen her.


Insolvensuddannelsen består af i alt 10 kurser fordelt på 5 moduler: 


Modul 1

(14 lektioner)

7. - 8. marts 2023 eller 6. - 7. marts 2024 (dag 1 kl. 10-17 og dag 2 kl. 9-16)

DAG 1 og 2:

Konkurs A-Z 

Underviser 1: Andreas Kærsgaard Mylin, Holst
Underviser 2: Preben Veng, Skifteretschef 
Underviser 3: Michala Roepstorff, Plesner

Du får det fulde overblik over regler og praksis inden for konkursområdet, og du vil få styr på den praktiske konkursbehandling fra start til slut. Den første dag gennemgås skifterettens behandling af konkursbetingelserne, grundlag for konkursbegæring, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og salær, ligesom skifterettens behandling af tvister før og under konkursbehandlingen m.m. På anden dagen er fokus på bl.a.  håndtering og salg af boets frie og pantsatte aktiver.


Modul 2

(14 lektioner)

24. - 25. maj 2023 eller 22. - 23. maj 2024 (dag 1 kl. 9-16 og dag 2 kl. 8.30-17)

DAG 1:

Rekonstruktion 

Underviser: Andreas Kærsgaard Mylin, Holst

Dagen giver dig grundlaget for at kunne rådgive og bistå før og under en rekonstruktion. Du vil få kendskab til rekonstruktionsbehandling som både værktøj og løsning, og du vil få indgående, faglig viden om mulige rekonstruktionsmodeller; en indføring i bl.a. mulighederne for at gennemføre en fast track-virksomhedsoverdragelse og meget mere. Du vil også få et overblik over nyeste retspraksis og over de aktuelle regelændringer.


DAG 2:

Tvangsopløsning (4 lektioner) & Konkurskarantæne (4 lektioner) 

Underviser Tvangsopløsning: Carsten Ceutz, 360 Law Firm 
Underviser Konkurskarantæne: Michael Schebye Brandt-Jensen


Tvangsopløsning (kl. 8.30-12.30): Her får du bred og nuanceret viden om tvangsopløsning; kurset giver dig ekspertise og forskellige, konkrete værktøjer til at forstå insolvensrettens tvangsopløsning. Du får dybdegående indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber, herunder likvidators start af en likvidationssag, genoptagelse, fusion og overgang til rekonstruktionsbehandling og konkurs.

Konkurskarantæne (kl. 13-17): Du rustes til at varetage alle aspekter af en konkurskarantænesag - fra både kurators og sagsøgtes advokats perspektiv. Kurset sætter dig i stand til at forberede og gennemføre en retssag om konkurskarantæne og de forskellige dele, der hører med til processen. En række emner, som gennemgås og udfoldes i løbet af dette kursus, vil være overtrædelse, gentagelse, hæftelse for gæld, udgifter, sanktion og sagsomkostninger.


Modul 3

(14 lektioner​)

26. - 27. september 2023 eller 25. - 26. september 2024 (kl. 9-16)

DAG 1:

Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed (7 lektioner)

Underviser 1: Birgitte Jørgensen, Dahl Law
Underviser 2: Jan Bech, Horten

På dagen får du viden om håndtering af virksomhedsoverdragelse i og udenfor rekonstruktion / konkurs. Du sættes i stand til at håndtere overdragelser af potentielt insolvente virksomheder i og udenfor rekonstruktion og konkurs. I den forbindelse får du også praktiske værktøjer til at identificere de faldgruber, som er forbundet hermed. Her vil også indgå case-baseret undervisning, som inddrager deltagerne på aktiv vis.


DAG 2:

Ledelses- og rådgiveransvar i kriseramte eller insolvente virksomheder 

(7 lektioner)

Underviser 1: Jesper Øe, Kammeradvokaten
Underviser 2: Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen

Du vil på kurset blive fortrolig med hvilke krav ledelse af en virksomhed i krise stiller til bestyrelse, direktion og dennes rådgivere. Der tages afsæt i konkrete eksempler, herunder retspraksis til illustration - f.eks. dommene om OKS, Mindshipfonden og Memory Card Technology. Underviserne vil føre deltagerne igennem faldgruber, der kan føre til erstatningspligt for dispositioner eller forsømmelser, dvs. god og dårlig praksis.


Modul 4

(7 lektioner)

11. oktober 2023 eller 10. oktober 2024 (kl. 9-16)

Landbrugsinsolvensret - udvalgte temaer

Underviser: Flemming Jensen, Flemming Jensen Advokatvirksomhed

På kurset bliver du opdateret og får indgående kendskab til de relevante og væsentlige problemstillinger i landbrugsinsolvensret samt mulige løsninger herpå. Fokus på dagen vil være udvalgte panteretlige problemstillinger, bortforpagters og forpagters retsstilling i konkurs samt de særlige problemstillinger ved interessentskaber.


Modul 5

(15 lektioner)

28. - 29. november 2023 eller 27. - 28. november 2024 (dag 1 kl. 9-16 og dag 2 kl. 8.30-17)

DAG 1:

Finansieringsret og restrukturering

Underviser 1: Karina Hejlesen Jensen PwC
Underviser 2: Anne Cathrine Ingerslev, Bruun & Hjejle

Du får grundlæggende viden om typiske finansieringsstrukturer og grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation. Centrale finansieringsdokumenter gennemgås, herunder låneaftaler, interkreditoraftaler og pantsætningsaftaler. Du lærer at fange - og på nuanceret vis forstå - kritiske punkter i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i forbindelse med restrukturering, men også i andre, relevante sammenhænge.

DAG 2:

Omstødelse for Specialister (4 lektioner) & GDPR og persondata i insolvensbehandling (4 lektioner)

Underviser 1: Carsten Ceutz, 360 Law Firm
Underviser 2: Lars Lindencrone, Bech-Bruun
Underviser 3: Mikkel Winther Løgsted, Kammeradvokaten

Omstødelse for Specialister: (kl. 8.30-12.30): På kurset vil du få skærpet og ajourført din viden om, hvilke dispositioner der er omstødelige, og du vil blive præsenteret for redskaber til at afdække dem. Underviserne gennemgår reglerne og den nyere retspraksis om både forringende dispositioner og kreditorbegunstigelser, og ser på nogle af de i praksis ofte vanskeligt håndterbare spørgsmål, der rejser sig, når størrelsen af boets krav mod den begunstigede skal fastlægges. Endelig gennemgås de processuelle regler, som kurator skal være opmærksom på under hele bobehandlingen.

GDPR og persondata i insolvensbehandling: (kl. 13-17): Det afklares og udfoldes hvilket ansvar, der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den likvidator, rekonstruktør eller kurator, som erstatter eller supplerer den oprindelige dataansvarlige i insolvensbehandlingen. Underviserne vil tage udgangspunkt i typiske insolvensbehandlingsopgaver og transaktioner ved brug af illustrative og repræsentative eksempler. Kurset ruster dig til at sikre rettidig omhu ved behandling af data i insolvensretlige sammenhænge.


Du kan læse mere om uddannelsens undervisere her.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danske Insolvensadvokater. 

Prisen for medlemmer af Danske Insolvensadvokater er: 27.000,00 kr.

Uddannelsen består af 65 lektioner i henhold til kurser og efteruddannelser for advokater og advokatfuldmægtige. 

Underviser
Jesper Saugmandsgaard Øe

Jesper Saugmandsgaard Øe

Advokat


Jesper Saugmandsgaard Øe er partner i Poul Schmith/Kammeradvokatens afdeling for insolvens og rekonstruktion. Jesper repræsenterer offentlige og private klienter i alle sager vedrørende erhvervsret, med særligt fokus på insolvensret. Han har i flere sammenhænge ydet bistand til klienter med afdækning af svigagtige forhold med henblik på at minimere klientens tab, herunder ved gennemførelse af arrest til sikring af aktiver, konkursbehandling og retssager i Danmark og udlandet. Han har været involveret i et stort antal konkurssager, herunder konkurser i den finansielle sektor. Endelig har han gennemført en lang række omstødelses- og erstatningssager for landsretterne og Højesteret.

Preben Veng

Preben Veng

Retsassessor


Preben har mere end 25 års erfaring fra domstolene med behandling af nærmest alle domstolenes sagstyper og har i flere omgange været chef for Skifteretten i Aarhus. Siden marts 2019 har han været chef for både fogedretten og skifteretten ved Retten i Aarhus. Preben har siden 2014 fungeret som underviser både eksternt og internt ved domstolene og har tidligere været fagredaktør på Fuldmægtigen vedrørende insolvensretlige afgørelser. Preben er medlem af Konkursrådet.

Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Partner - Senior Excellence Manager


Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Complianceansvarlig


Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Line Herman Langkjær

Line Herman Langkjær

Lektor


Line Langkjær Adjunkt, ph.d., cand.jur., Aarhus Universitet Line forsker i insolvensret og underviser i rekonstruktion på Aarhus Universitet. Som forsker og med en baggrund som advokat har hun en stærk både teoretisk og praktisk tilgang til emnet. Line har tidligere været ansat som advokat ved Lett Advokatpartnerselskab, hvor hun bl.a. arbejdede med konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Hun har i de senere år deltaget som Danmarks repræsentant ved UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), hvor der p.t. pågår arbejde vedrørende rekonstruktion af SMV’er.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

7. mar. 2023 kl. 10:00 - 28. nov. 2024 kl. 17:00

 

Pris: kr. 46.395,00

Medlemspris: kr. 37.395,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

65 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00