Velkommen   (0 lektioner)

Nyhed fra Danske Advokater


23-03-2011
Ny analyse: Retshjælpsordninger fungerer ikke efter hensigten

Danske Advokater og Advokatsamfundet offentliggør i dag en omfattende analyse af advokaters syn på offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring. Målet med analysen har været at belyse situationen efter indførelsen af de nye regler om offentlig retshjælp og fri proces, der trådte i kraft 1. januar 2007. Kernen i analysen er en spørgeskemaundersøgelse - gennemført af SFI Survey - som mere end 1.800 advokater har svaret på.

”Undersøgelsen dokumenterer, at en meget stor del af advokaterne ikke yder rådgivning inden for de rammer, de tre retshjælpsordninger giver mulighed for. Materialet peger på flere årsager hertil, men den helt primære årsag er, at advokaterne ikke finder, at ordningernes økonomiske rammevilkår er attraktive, samt at den administration, der er forbundet med ordningerne, er tung og i nogle tilfælde forbundet med tvister i forhold til de involverede myndigheder eller forsikringsselskaber,” siger Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen, i en kommentar.

Han påpeger, at ordningen er uhensigtsmæssig for klienterne og advokaterne - men vel også for forsikringsselskaberne, og nok så vigtigt: Den er samtidig i konflikt med centrale retssikkerhedsmæssige idealer i det danske retssamfund.  For den borger, der bliver part i en sag, hvor borgerens advokat skal betales via borgerens retshjælpsforsikring, betyder det, at vedkommende ikke frit kan vælge den advokat, han eller hun vil.  I andre tilfælde må borgeren helt opgive at få ført sagen.  ”Reglerne kolliderer med princippet om, at parterne skal have lige adgang til domstolene og princippet om, at parterne skal være ligestillede under processen. Det kan vi ikke være bekendt,” siger Lars Svenning Andersen.

For advokaterne kan det som nævnt ofte slet ikke hænge sammen økonomisk at tage disse sager. Desuden skal de bruge energi på opslidende kampe med forsikringsselskaberne om størrelsen af honoraret – typisk bliver der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til det faktiske tidsforbrug.  Endelig er forsikringsselskabernes administration af reglerne er meget uensartet.

”Og honoraret skal følge taksterne i civile sager. Disse takster er imidlertid ikke udformede med henblik på at regulere salærspørgsmålet mellem klient og advokat – men er derimod beregnet til at fastsætte, hvad den tabende part i en retssag skal betale den vindende part. Det er helt uforståeligt, at retssager, der er dækket af retshjælpsforsikring, skal honoreres anderledes end de sager, hvor betalingen reguleres direkte mellem klient og advokat,” siger Danske Advokaters formand.

Forsikringsselskaberne kan heller ikke have interesse i gang på gang at skulle igennem opslidende forhandlinger med advokaterne om salærer med efterfølgende badwill til følge hos forsikringstagerne.  ”De burde også være interesserede i, at deres ydelser anvendes bedst muligt, men det sker desværre ikke på dette felt,” slutter Lars Svenning Andersen.

De to advokatforeninger vil nu gå i dialog med Forsikring & Pension med henblik på at forsøge at finde frem til nogle bedre rammer for retshjælpsforsikring.

Du kan læse hele analysen her
hhk

 

Nyheder

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.deadcccfcc.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>