Velkommen  

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

Justitsministeriet har den 14. oktober 2016 (j.nr. 2016-731-0065) sendt udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) med anmodning om en udtalelse.

15-11-2016
Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

Justitsministeriet har den 14. oktober 2016 (j.nr. 2016-731-0065) sendt udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) med anmodning om en udtalelse.

 

Lovforslaget indeholder en række ændringer af bl.a. retsplejeloven, der ifølge lovudkastet har til formål at tilpasse dele af strafferetsplejen bl.a. med henblik på at sikre respekten for retsvæsenet og en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets, anklagemyndighedens og domstolenes ressourcer.

 

Det følger af finanslovsforslaget for 2017, at de vejledende takster pr. den 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkende advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager skal reduceres. Baggrunden for justeringen er ifølge lovforslagets almindelige bemærkninger, at taksterne i perioden fra 2007-2014 er steget med gennemsnitligt 5,8 pct. mere end den generelle pris- og lønudvikling.

 

Med lovforslaget foreslås det at flytte reguleringen af de vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet.

 

Det foreslås således, at der indsættes en bemyndigelsesbestemmelser i retsplejelovens § 334, stk. 7, og § 741, stk. 3, der giver justitsministeren hjemmel til at fastsætte takster om salær til beskikkede advokater og om vederlag til offentlige forsvarere. Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 2.9.3, at hvis lovforslaget vedtages, agter justitsministeren med hjemmel i de foreslåede bestemmelser at fastsætte dels takster om salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager og til bistandsadvokater, dels takster om salær til offentlige forsvarere for tilståelsessager og hovedforhandlinger mv.

 

Det fremgår i den forbindelse, at Justitsministeriet ved fastsættelse af salærtaksterne vil tage højde for, at de gældende vejledende takster i perioden fra 2007 til 2014 er steget med gennemsnitligt 5,8 pct. mere end den generelle pris- og lønudvikling.

 

Justitsministeriet agter ifølge lovforslaget ikke at fastsætte takster for salær til beskikkede advokater i andre typer af sager. Salæret til beskikkede advokater i andre sager end forældremyndigheds-, ægteskabs- og børnefjernelsessager vil således også fremover skulle fastsættes med udgangspunkt i landsretternes vejledende proceduretakster.

 

Det vil fortsat være den ret, der har foretaget beskikkelsen, som fastsætter salær og godtgørelse til den beskikkede advokat og den offentlige forsvarer i den konkrete sag. De takster, som Justitsministeriet agter at fastsætte i medfør af de foreslåede bestemmelser i § 334, stk. 7, og § 741, stk. 2, vil således alene være vejledende og skulle tjene som udgangspunkt for retten i forbindelse med salærfastsættelsen.

 

Det foreslås som følge heraf også, at retten ved fastsættelsen af salær tager udgangspunkt i salærtakster, som tænkes fastsat af justitsministeren, men at retten kan forhøje salæret, hvis sagen har været særligt tidskrævende, eller nedsætte salæret, hvis sagen har været mindre tidskrævende end normalt for den beskikkede advokat eller offentlige forsvarer. Herved understreges det ifølge lovforslagets bemærkninger, at fastsættelsen af salær til den beskikkede advokat eller offentlige forsvarer beror på en konkret vurdering, og at retten – som det også er tilfældet i dag – ved fastsættelse af salæret vil kunne inddrage sagens karakter i sin afgørelse.

 

Der er i lovudkastet ikke i øvrigt angivet noget om de økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Loven skal ifølge lovforslaget træde i kraft den 1. marts 2017.

 

Danske Advokater og Danske Familieadvokater bemærker generelt, at det ikke mindst af retssikkerhedsmæssige hensyn er af afgørende betydning, at der til stadighed i hele landet er mulighed for at rekruttere det nødvendige antal kvalificerede advokater til at varetage opgaven som offentlig forsvarer i straffesager og beskikket advokat i de familieretlige sager. En forringelse af vilkårene vil kunne risikere at vanskeliggøre dette med konsekvenser for retssikkerheden til følge.

 

Efter retsplejelovens ordning er det retten, der i den konkrete sag fastsætter salæret til den beskikkede advokat og den offentlige forsvarer. Det er en judiciel afgørelse. Fastsættelse af de vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkende advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager har hidtil været anset som og bør efter Danske Advokaters og Danske Familieadvokaters opfattelse også fremover anses for et judicielt anliggende. Der er endvidere tale om en lovbunden udgift.

 

Danske Advokater og Danske Familieadvokater er derfor uforstående over for beslutningen om at flytte reguleringen af de vejledende salærtakster fra landsretterne til Justitsministeriet, og det rejser efter vores opfattelse nogle principielle spørgsmål.

 

Det må formodes, at regeringen forventer, at de takster, som Justitsministeriet i fremtiden måtte komme til at udmelde, i et eller andet omfang vil være normerende for domstolenes fastsættelse af det konkrete salær i den enkelte sag, uagtet at der er tale om en judiciel afgørelse. Ellers giver forslaget ingen mening. Det betyder i praksis, at en del af den dømmende magts kompetence så at sige overstyres af den udøvende magt, hvilket er principielt betænkeligt i et retssamfund.

 

Det må anses for helt afgørende, at fastsættelsen af salær til den beskikkede advokat eller offentlige forsvarer beror på en konkret vurdering, og at retten – som det også er tilfældet i dag – ved fastsættelse af salæret vil kunne inddrage sagens karakter i sin afgørelse.

 

Det fremgår som anført ovenfor af lovforslagets almindelige bemærkninger, at baggrunden for en justering er, at taksterne i perioden 2007-2014 er steget med gennemsnitligt 5,8 pct. mere end den generelle pris- og lønudvikling.

 

Danske Advokater og Danske Familieadvokater bemærker i den forbindelse, at det er vores vurdering, at hvis man fremregner satserne fra 2007 til 2017, er der stort set tale om, at reguleringen følger den generelle pris- og lønudvikling. Det hænger sammen med, at de gældende takster ikke er blevet reguleret siden efteråret 2014. Det er således vanskeligt at se den statsfinansielle begrundelse for forslaget.

 

Hertil kommer, at de vejledende takster ikke tager højde for det efterslæb i taksterne, som er oparbejdet for år tilbage før 2007, og som der efter Danske Advokaters og Danske Familieadvokaters opfattelse har været en fælles erkendelse af med domstolene (landsretspræsidenterne). Dette efterslæb bør indgå sammen med den almindelige pris- og lønudvikling ved fastsættelsen af taksterne.

 

Danske Advokater og Danske Familieadvokater forudsætter, at man bliver inddraget i forbindelse med Justitsministeriets nærmere fastsættelse af de vejledende takster.

 

Særligt med hensyn til de vejledende takster til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager bemærker Danske Advokater og Danske Familieadvokater, at Danske Familieadvokaters kerneområde er hjælp og bistand til familier, der havner i vanskelige tvister. For familieadvokaterne er det afgørende, at salæret honorerer den arbejdstid, der reelt anvendes i de enkelte sager, så familierne kan få adgang til kvalificeret rådgivning og bistand, der sikrer, at konflikterne ikke optrappes yderligere. De beskikkede advokater i disse sager får ifølge undersøgelser foretaget af Danske Familieadvokater i dag ofte ikke dækket den anvendte tid.

 

De familieretlige sager har løbende ændret karakter. Der er i dag sjældent tale om ”standardsager” ved domstolene. De aktuelle sager er oftest karakteriseret ved at være tunge med et højt konfliktniveau, svære sociale problemstillinger og svingende kvalitet fra den indledende sagsbehandling af forældrenes konflikter.

 

Arbejdet i en forældreansvars- eller bopælssag består typisk i følgende:

  • Møder med klienten
  • Løbende mails og telefonsamtaler med klienten omkring sagens forløb samt råd/vejledning
  • Indhentelse og gennemlæsning af materiale fra f.eks. statsforvaltningen og kommune
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Eventuelt vejledning om forløbet ved udarbejdelse af børnesagkyndig undersøgelse og gennemlæsning af rapporten samt samtale med klienten om konklusionen og betydningen heraf
  • Vejledning om høring af børn og gennemlæsning af børnesamtalen samt samtale med klienten omkring referatet fra rettens høring af barnet
  • Deltagelse i hovedforhandlingen og samtaler/møde med klienten omkring domsresultatet, herunder ankevejledning.


Hvis man lægger den nuværende grundsats til grund, vil det i forældreansvars- og bopælssager alene svare til ca. 6 timers advokatarbejde og i almindelige ægteskabssager ca. 4 timers advokatarbejde.

 

Der henvises i øvrigt til Advokatrådets og Landsforeningen af forsvarsadvokaters høringssvar af 11. november 2016.

 

Med venlig hilsen

 

Anne Broksø                                                        Paul Mollerup
Formand                                                              Adm. direktør
Danske Familieadvokater                                Danske Advokater

 

 

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og Ansættelsesadvokater samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09