Velkommen  

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. september 2018 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2006 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud ("kontrolbudsbekendtgørelsen") i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

29-10-2018
Høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (sagsnr. 2018-623)

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. september 2018 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2006 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud ("kontrolbudsbekendtgørelsen") i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

 

Høringen, der har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for konkurrenceret, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

 

1. Manglende sanktionsmuligheder

Det er efter Danske Advokaters opfattelse positivt, at der i kontrolbudsbekendtgørelsen indføres nærmere regler om tildeling samt underretning af tilbudsgivere, der har deltaget i et offentligt udbud i konkurrence med et kontrolbud.

 

Danske Advokater mener imidlertid, at ændringen ikke i sig selv er tilstrækkelig til at sikre det overordnede formål med aftalen mellem regeringen, DF, S og RV, nemlig at sikre en fair og lige konkurrence mellem private og offentlige aktører.

 

Åbenhed om beregningsmetoder, resultater mv. bidrager kun til en fair og lige konkurrence mellem private og offentlige aktører, hvis der følges tilstrækkeligt op herpå. Det vil under såvel det nuværende regelsæt som det regelsæt, der lægges op til, i vidt omfang kræve selvjustits i de enkelte kommuner/regioner, hvis det skal have en effektiv virkning, idet der ikke er nogen effektiv adgang til privat håndhævelse af bekendtgørelsens regler. Den primære begrænsning i bekendtgørelsens effektive sikring af de private aktørers interesser ligger efter Danske Advokaters opfattelse i, at der for kommunerne og regionerne ikke er nogen egentlige konsekvenser forbundet med at overtræde bekendtgørelsen.

 

Klagenævnet for Udbud er ganske vist i medfør af den gældende bekendtgørelses § 5 (udkastets § 6) tillagt kompetence til at "behandle klager vedrørende kommunens og regionens overtrædelse af regler i [bekendtgørelsen]", men Klagenævnets reaktions- og sanktionsmuligheder i kapitel 5 i lov om Klagenævnet for Udbud, herunder navnlig §§ 13-14, finder alene anvendelse på sager om "overtrædelser af de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2", dvs. overtrædelser af udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven. Det betyder, at Klagenævnets reaktionsmuligheder i sager vedrørende overtrædelser af kontrolbudsbekendtgørelsen som udgangspunkt er begrænset til at konstatere, at bekendtgørelsens regler er overtrådt. For fuldstændighedens skyld bemærkes dog, at der ved en usaglig aflysning af en udbudsforretning involverende et kontrolbud efter omstændighederne kan være adgang til erstatning for de forbigåede private aktører.

 

Danske Advokater foreslår derfor, at der – som supplement til den foreslåede ændring – indføres en eller flere sanktionsmuligheder for overtrædelser af kontrolbudsbekendtgørelsen.

 

2. Uklarheder

Ordlyden af de foreslåede bestemmelser i udkastets § 5 er efter Danske Advokaters opfattelse uklare på visse punkter.

 

§ 5, stk. 1, i udkastet lyder:

 

"Viser sammenligningen mellem kontrolbuddet og de eksterne tilbud, at det vil være billigere eller økonomisk mere fordelagtigt at løse opgaven i eget regi, eller er dette i øvrigt alle forhold taget i betragtning det mest fordelagtige for kommunen eller regionen, kan udbudsforretningen annulleres." (understreget her)

 

Kontrolbudsbekendtgørelsen ses ikke at skulle ændre ved, at kommunerne/regionerne (og disses politiske ledelser) som udgangspunkt har ret til at beslutte, om in- eller outsourcing af bestemte opgaver er hensigtsmæssigt. Det er i et vist omfang også anerkendelsesværdigt, at kommunerne/regionerne har adgang til at lægge vægt på andet og mere end blot det tildelingskriterium, der har været lagt til grund for udbudsforretningen, idet andre hensyn måske vejer tungere.

 

Eksempelvis kan det forhold, at et kontrolbud "taber", og at opgaven fremover udliciteres, betyde, at en kommunal enhed skal nedlægges. Der vil også kunne være tilfælde, hvor en mindre økonomisk besparelse ved udlicitering ikke nødvendigvis modsvarer en række "blødere gevinster" ved at opretholde enheden (traditioner, ingen fyringer af kommunalt ansatte gennem mange år, direkte kontrol med drift, etc.), som politisk set kan have betydning for beslutningen om at in- eller outsource opgaven.

 

Det forekommer imidlertid uhensigtsmæssigt i forhold til hensynet til at sikre fair og lige konkurrence, at det ikke er nærmere præciseret, i hvilke situationer det "alle forhold taget i betragtning" kan være mest fordelagtigt for kommunerne/regionerne at løse opgaven i eget regi, selvom det ikke vil være billigere eller økonomisk mere fordelagtigt, herunder særligt hvilke forhold der kan lægges vægt på. Denne uklarhed kan mindske virksomheders incitament til at deltage i udbudsprocesser, hvor der vil blive indgået kontrolbud. Danske Advokater foreslår derfor, at anvendelsesområdet for bestemmelsen præciseres – eventuelt i den kommende vejledning om kontrolbudsbekendtgørelsen.

                              

§ 5, stk. 4, i udkastet lyder:

 

"Kommunen eller regionen skal foretage opfølgning på vundne kontrolbud hvert andet år, som forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet." (understreget her)

 

Som beskrevet indledningsvist vil bekendtgørelsens effektive virkning – indtil der indføres forbedrede muligheder for privat håndhævelse af kontrolbudsbekendtgørelsen – afhænge af selvjustitsen i de enkelte kommuner/regioner. Det foreslås derfor, at det i bestemmelsen uddybes, hvorledes en sådan opfølgning skal gennemføres, herunder hvilke parametre der som minimum skal inddrages i vurderingen af, om det i hvert tilfælde har været hensigtsmæssigt at "antage" kontrolbuddet.

 

Endvidere foreslås det, at det overvejes nærmere, om en sådan opfølgning i alle tilfælde hensigtsmæssigt kan varetages af kommunen/regionen selv, eller om der i visse situationer bør involveres en uafhængig (offentlig eller privat) tredjepart.

 

Med venlig hilsen

 

 

Jeanie Sølager Bigler
Retschef
jsb@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og Ansættelsesadvokater samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09