Velkommen  

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

Erhvervsstyrelsen har den 17. december 2018 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv) i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

22-01-2019
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

Erhvervsstyrelsen har den 17. december 2018 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv) i høring med anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger.

 

Høringen, der har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for selskabsret, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

 

1. Generelle bemærkninger

 

I forhold til de gældende regler om reelle ejere lægges der med udkastet bl.a. op til at indføre en række skærpede krav til virksomhedernes håndtering og overholdelse af forpligtelsen til at indhente og opbevare aktuelle og korrekte oplysninger om virksomhedernes ejerforhold, herunder om deres reelle ejere, samt til efterfølgende at kunne dokumentere, at virksomhederne har indhentet eller forsøgt at indhente sådanne oplysninger.

 

Med udkastet til lovforslag lægges der op til at indføre en udtrykkelig forpligtelse for alle ejere – danske såvel som udenlandske – til at forsyne den juridiske enhed, som de pågældende er ejere af, med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for identifikation (og dermed registrering) af de reelle ejere.

 

Som noget nyt lægges der endvidere op til, at virksomheder, som er underlagt kravet om at registrere deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, vil kunne blive tvangsopløst, hvis virksomhederne ikke har opbevaret dokumentation for de indhentede oplysninger om reelle ejere, eller hvis de har opbevaret mangelfuld dokumentation. Herudover vil de ansvarlige personer i virksomhederne kunne ifalde bødestraf ved overtrædelse af forpligtelsen til at opbevare behørig dokumentation. 

 

Udkastet til lovforslag indeholder imidlertid ingen bestemmelser om mulige konsekvenser for ejerne ved overtrædelse af deres oplysningsforpligtigelse overfor de registreringspligtige virksomheder, og heller ingen omtale af, hvilke tiltag virksomhederne kan foretage sig for at kunne håndhæve deres ret til at modtage de fornødne oplysninger om ejerforholdet fra ejerne.

 

I lyset af de foreslåede skærpelser til kravene om virksomhedernes indhentelse af ejeroplysninger og opbevaring heraf, herunder muligheden for tvangsopløsning ved manglende overholdelse af disse krav, bør det efter Danske Advokaters opfattelse fremgå udtrykkeligt, hvilke konsekvenser det vil have for ejerne, herunder navnlig for udenlandske ejere, hvis disse ikke overholder forpligtelsen til at videregive de fornødne oplysninger om ejerforholdet, og hvilke tiltag virksomhederne kan (eller bør) foretage for at håndhæve deres ret til at modtage de fornødne oplysninger om ejerforholdet. Det bør endvidere overvejes at præcisere kravene til behørig dokumentation ved angivelse af konkrete eksempler på, hvilke former for dokumentation der kan anses for henholdsvis tilstrækkelig og for utilstrækkelig.

 

De nævnte forhold vil med fordel kunne indgå i en revideret udgave af Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, hvor Erhvervsstyrelsens administrative praksis i tilknytning til de allerede gældende regler ligeledes kunne beskrives.

 

Danske Advokater forudsætter, at det fortsat alene er oplysninger om de reelle ejere, der skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og ikke herudover oplysninger om den fulde koncernstruktur, hvilket efter Danske Advokaters opfattelse vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for de enkelte selskaber.  

 

2. Oplysningspligt for ejere om identifikation og ejerforhold

 

I udkastet til lovforslag lægges der op til, at der fremover skal gælde en udtrykkelig oplysningspligt for enhver ejer til at forsyne den juridiske enhed, som den pågældende er ejer af, med de oplysninger om ejerforholdet, herunder rettigheder, der er nødvendige for, at den juridiske enhed kan identificere de reelle ejere.

 

Oplysningspligten fremgår af følgende lovbestemmelser i udkastet til lovforslaget:

 

§ 1, nr. 3 (Selskabsloven, § 58 a, stk. 2)
§ 2, nr. 4 (Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 15 g, stk. 2)
§ 3, nr. 3 (Lov om erhvervsdrivende fonde, § 21 a, stk. 2)
§ 4, nr. 6 (SE-loven, § 17 a, stk. 2)
§ 5, nr. 7 (SCE-loven, § 14 a, stk. 2)
§ 6, nr. 3 (Lov om EU økonomiske firmagrupper, § 1 a, stk. 2)
§ 7, nr. 3 (Lov om finansiel virksomhed, § 23, stk. 4)
§ 7, nr. 5 (Lov om finansiel virksomhed, § 81 b, stk. 2)
§ 7, nr. 7 (Lov om finansiel virksomhed, § 85 b, stk. 2)
§ 7, nr. 9 (Lov om finansiel virksomhed, § 336 a, stk. 2)
§ 8, nr. 2 (Lov om firmapensionskasser, § 110, stk. 2)
§ 9, nr. 2 (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 136 a, stk. 2)
§ 10, nr. 2 (Lov om investeringsforeninger m.v., § 14 a, stk. 2)
§ 12, nr. 2 (Lov om fonde og visse foreninger, § 4, stk. 2)

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at denne oplysningspligt skal gælde for ”alle ejere uanset arten og omfanget af deres ejerskab”.

 

Oplysningspligten vil således gælde for enhver direkte eller indirekte ejer, herunder både for juridiske enheder som selskaber, fonde og foreninger samt for fysiske personer, og uanset størrelsen af den enkeltes ejerandel. Oplysningspligten vil således ikke være begrænset til alene at skulle gælde for reelle ejere, som kun kan være fysiske personer med en bestemt minimumejerandel og/kontrol.

 

For klarhedens skyld foreslår Danske Advokater, at det præciseres i de relevante lovbestemmelser, at oplysningspligten gælder for alle - fysiske såvel som juridiske personer - der kontrollerer eller ejer virksomheden, uanset omfanget af den enkeltes ejerandel.

 

Da oplysningspligten også vil gælde for efterfølgende ændringer i oplysningerne om ejerforholdet, herunder i rettighederne, bør det overvejes at præcisere dette i de relevante lovbestemmelser oplistet ovenfor.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at oplysningspligten alene vil blive udløst på anmodning fra den relevante registreringspligtige virksomhed, og at der således ikke vil gælde en selvstændig underretningspligt for ejerne, som det er tilfældet med den eksisterende underretningspligt gældende for legale ejere. Danske Advokater foreslår derfor, at det præciseres i de enkelte lovbestemmelser, at oplysningspligten kun gælder efter anmodning.  

 

Danske Advokater foreslår, at selskabsloves § 58 a, stk. 2 (samt med de fornødne tilpasninger de øvrige tilsvarende lovbestemmelser), affattes således:

 

”Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer selskabet, skal efter anmodning fra selskabet, forsyne selskabet med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for selskabets identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, samt om efterfølgende ændringer deri. Denne oplysningsforpligtigelse gælder for enhver ejer, fysiske såvel som juridiske personer, og uanset omfanget af den enkeltes ejerandel.”

 

3. Pligt til at opbevare dokumentation

 

Den nugældende forpligtelse for virksomheder til at opbevare oplysninger og dokumentation vedrørende de reelle ejere er gentaget i følgende lovbestemmelser i udkast til lovforslag:

 

§ 1, nr. 3 (Selskabsloven, § 58 a, stk. 5)
§ 2, nr. 4 (Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 15 g, stk. 5)
§ 3, nr. 3 (Lov om erhvervsdrivende fonde, § 21 a, stk. 5)
§ 4, nr. 6 (SE-loven, § 17 a, stk. 5)
§ 5, nr. 7 (SCE-loven, § 14 a, stk. 5)
§ 6, nr. 3 (Lov om EU økonomiske firmagrupper, § 1 a, stk. 5)
§ 7, nr. 3 (Lov om finansiel virksomhed, § 23, stk. 7)
§ 7, nr. 5 (Lov om finansiel virksomhed, § 81 b, stk. 5)
§ 7, nr. 7 (Lov om finansiel virksomhed, § 85 b, stk. 5)
§ 7, nr. 9 (Lov om finansiel virksomhed, § 336 a, stk. 5)
§ 8, nr. 2 (Lov om firmapensionskasser, § 110, stk. 5)
§ 9, nr. 2 (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 136 a, stk. 5)
§ 10, nr. 2 (Lov om investeringsforeninger m.v., § 14 a, stk. 5)
§ 12, nr. 2 (Lov om fonde og visse foreninger, § 4, stk. 5)

 

I udkast til lovforslag lægges der op til, at virksomheder, som er underlagt kravet om at registrere deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, som noget nyt vil kunne blive tvangsopløst, hvis virksomhederne ikke har opbevaret dokumentation for de indhentede oplysninger om reelle ejere, eller hvis virksomhederne har opbevaret mangelfuld dokumentation. Herudover vil de ansvarlige personer i sådanne virksomheder kunne ifalde bødestraf ved overtrædelse af forpligtelsen til at opbevare behørig dokumentation.

 

Udkastet til lovbemærkninger indeholder enkelte eksempler på anerkendte dokumentationsformer. 

 

Da manglende eller en mangelfuld opbevaring af behørig dokumentation fremover vil kunne få alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhed, bør det efter Danske Advokaters opfattelse overvejes at præcisere yderligere, hvilke former for dokumentation, der anses for tilstrækkelig. Som nævnt ovenfor under de generelle bemærkninger, bør det under alle omstændigheder overvejes at angive konkrete eksempler på, hvilke former for dokumentation, der kan anses for henholdsvis tilstrækkelig og utilstrækkelig i en revideret udgave af Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere.

 

4. Undtagelse for børsnoterede virksomheder

 

Det fremgår af udkastet til lovbemærkninger, at det ikke kun er virksomheder med noterede aktier, men også virksomheder med noterede obligationer, som er undtaget fra registreringspligten i forhold til reelle ejere. Dette flugter med de gældende børsretlige regler, hvorefter selskaber med noterede obligationer - ligesom selskaber med noterede aktier - er underlagt børsretlige oplysningsforpligtigelser. Ordet ”ejerandele” i følgende nedenstående lovbestemmelser i udkastet til lovforslaget bør derfor suppleres med ordene ”eller obligationer”:

 

§ 1, nr. 3 (Selskabsloven, § 58 a, stk. 8)
§ 2, nr. 4 (Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 15 g, stk. 8)
§ 4, nr. 6 (SE-loven, § 17 a, stk. 8)
§ 5, nr. 7 (SCE-loven, § 14 a, stk. 8)
§ 9, nr. 2 (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 136 a, stk. 8)
§ 10, nr. 2 (Lov om investeringsforeninger m.v., § 14 a, stk. 8)

 

5. Lov om fonde og visse foreninger (§ 12, nr. 2)

 

Den foreslåede bestemmelse i udkastets § 4, stk. 5, om pligt til at opbevare dokumentation er formuleret således:

 

”Fonden skal opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Fonden skal endvidere opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget”.

 

Det bør efter Danske Advokaters opfattelse overvejes at erstatte ”oplysninger” med ”dokumentation” begge steder i teksten for at ensrette ordlyden til de tilsvarende bestemmelser i de øvrige love, som er omfattet af lovforslaget. 

 

6. Tekniske bemærkninger

 

Danske Advokater går ud fra, Erhvervsstyrelsen, inden et lovslag fremsættes, sikrer, at forslaget indeholder alle nødvendige konsekvensændringer, hvilket ikke ses at være tilfældet i den udsendte høringsversion.

 

Danske Advokater skal endvidere bemærke, at udkastet indeholder en del sproglige fejl, herunder i form af slå- og stavefejl, og at der med fordel kan foretages en grundig korrekturlæsning inden fremsættelsen, herunder i de foreslåede bestemmelser.

 

Herudover mangler der i § 9, nr. 2 (udkast til § 136 a, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.), at blive indsat ”AIF” inden ”SIKAV” i andet og tredje punktum.

 

I de specielle bemærkninger til udkastets § 3, nr. 3 (side 102, næstsidste afsnit), skal henvisningen til ”lov om fonde og visse foreningers § 5” ændres til ”lov om erhvervsdrivende fondes § 21b”, da lovbemærkningerne vedrører erhvervsdrivende fonde, og samme sted (side 103) skal ordene ”selskaber”, ”selskabsregistreres” og ”kapitalselskaber” ændres til henholdsvis ”fonde”, ”registreres” og ”fonde”, da lovbemærkningerne vedrører fonde.

 

Med venlig hilsen

 

 

Jeanie Sølager Bigler
Retschef
jsb@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og Ansættelsesadvokater samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09