Velkommen   (0 lektioner)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


18-06-2021
Høringssvar over tre bekendtgørelser om erstatning og kompensation i forhold til mink

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.

Danske Advokater har modtaget nedenstående tre bekendtgørelser i høring og sender hermed et samlet høringssvar over:

Bekendtgørelse om erstatning og kompensation ved aflivning af mink som følge af COVID-19 (endelig skinderstatning og driftstabserstatning) (j.nr. 2021-24-31-00224).
Bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen (acontobetaling, dvalekompensation og lukkeomkostninger) (Journal nr. 2021-3686) (FVM Id nr.: 90945)
Bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv (erstatnings- og taksationskommissioner mv.) (j.nr. 2021-3686)

Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret.

 

Overordnede bemærkninger

Det er positivt, at der nu kommer gang i udmøntningen af erstatninger til minkerhvervet.

 

Danske Advokater har følgende overordnede bemærkninger:

Der mangler en bekendtgørelse om den samlede erstatning inkl. produktionsudstyr. Se uddybet nedenfor.

 

I forhold til bekendtgørelse om endelig skinderstatning og driftstabserstatning, gør vi opmærksom på, at den standardiserede erstatning i § 2 indeholder risiko for en forskelsbehandling, der vanskeligt kan forklares eller begrundes inden for rammen af det lidte tab.

 

Når der udbetales á conto erstatninger bør alle pant- og rettighedshavere inddrages inden udbetalingen, så risikoen for efterfølgende tvister mindskes. Derudover foreslås, at der sker løbende á conto udbetaling af kompensation til minkavlerne straks efter ansøgning herom.

 

Flere organisationer er inviteret til at indstille og deltage i arbejdet med minkerstatninger herunder i forhold til erstatnings- og taksaktions-kommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne, det gælder fx Dansk Erhverv og FSR. Der er i Danske Advokaters medlemsvirksomheder en lang række advokater med speciale inden for erstatningsret, som helt naturligt vil kunne bidrage med deres faglighed til taksationskommissionernes arbejde. Vi opfordrer derfor til, at Danske Advokater skrives ind i bekendtgørelserne de relevante steder.

 

Danske Advokater stiller sig undrende overfor, at der i erstatningerne ikke modregnes fra krav, der er omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Vi er opmærksomme på den materielle begrundelse om tidsfaktoren i forhold til udbetalingen. Det bemærkes dog, at i mange andre sager om erstatning foretages modregning for sådanne krav. Med den foreslåede formulering stilles minkavlere således bedre end andre, der har krav på erstatning.

 

 

Generelle bemærkninger til alle tre bekendtgørelser

Efterlysning af samlet erstatning herunder for produktionsudstyr

Alle tre bekendtgørelser handler om erstatning og kompensation i forhold til mink. Danske Advokater efterlyser regler for udmøntning af erstatning i forhold til den samlede aktivmasse, herunder produktionsudstyr. Produktionsudstyret m.v. er så stor en del af minkerhvervet, at det ville være hensigtsmæssigt, om udmøntning af erstatning for dette sker samtidig med erstatningen for minkene, således at udmøntningen kan ses som en helhed. Det er således vanskeligt at vurdere de tre bekendtgørelser, der er sendt i høring, når vi ikke kender indholdet af den sidste og afgørende bekendtgørelse.

 

Danske Advokater finder det uheldigt, at vi bliver bedt om at tage stilling til og kommentere på en række konkrete erstatningsmæssige spørgsmål, uden at kende de detaljerede regler for udmålingen af den samlede kompensation.

 

Danske Advokater opfordrer til, at myndighederne klart tilkendegiver, om minkerhvervet de facto er lukket, eller om det forventes, at minkerhvervet genopstår efter karensperioden.

 

Erstatningerne i de tre bekendtgørelser er målrettet aktive virksomheder. Der efterlyses en stillingtagen til andre, fx tidligere minkavlere, som har lukket deres minkdrift forud for de givne frister, og hvis produktionsudstyr og driftsbygninger har tabt væsentlig værdi som følge af nedlukning af erhvervet.

 

 

 

Bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om erstatning og kompensation ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Opgørelse af erstatningen

Bekendtgørelsen følger principperne i den politiske aftale, hvorefter der i henhold til § 2 i bekendtgørelsen er ret til erstatning efter to principper;

1)           erstatning på baggrund af en beregnet afregningspris på 177 kr. pr. skind (som er baseret gennemsnitsprisen for minkskind i 2019 og 2020) eller,

2)           erstatning på baggrund af den beregnede afregningspris baseret på de gennemsnitlige priser for danske minkskind, som realiseres ved Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021, dog minimum 160 kr. pr. skind og maksimalt 250 kr. pr. skind.

Princippet følger det udgangspunkt, som har været fastlagt i den politiske aftale af 25. januar 2021. Både den politiske aftale og bekendtgørelsen indebærer, at der kan ske en forskelsbehandling af de berørte minkavlere, hvilket vi finder uhensigtsmæssigt.

Danske Advokater gør opmærksom på, at de standardiserede erstatningsopgørelser i § 2 indeholder risiko for en forskelsbehandling, der vanskeligt kan forklares eller begrundes inden for rammen af det lidte tab.

Samtidig stiller Danske Advokater sig undrende overfor, hvorfor besætningsejeren skal kunne vælge mellem flere opgørelsesmetoder. Det burde være ens for alle, hvordan erstatningerne udregnes.

 

Bekendtgørelse om acontobetaling, dvaleordning og lukkeomkostninger

Samtykkekrav skal gælde alle pant- og rettighedshavere

Det er vigtigt, at alle pant- og rettighedshavere skal samtykke, inden der udbetales á conto beløb, hvilket også vil være i overensstemmelse med § 8, stk. 8, i loven, hvor det med ændringsforslag nr. 18 til L 206 blev indført bemyndigelse til ”at fastsætte regler om, at den ansøgende virksomhed skal indhente samtykke fra pant- og rettighedshavere i forbindelse med udbetaling af eventuelle krav på forskud på erstatning og kompensation…”, jf. bemærkningerne til ændringsforslag nr. 18 til L 206.

Danske Advokater opfordrer derfor til, at bekendtgørelsen justeres, så det fremgår tydeligt, at der skal indhentes samtykke fra alle pant- og rettighedshavere i overensstemmelse med loven og dens bemærkninger.

Danske Advokater efterlyser en forklaring på, hvorfor samtykke fra rettighedshaverne alene kan kvalificeres af godkendte revisorer. Sådanne samtykkeerklæringer burde også kunne afgives gennem advokater. Danske Advokater foreslår derfor, at disse erklæringer skal kunne afgives af ”en godkendt revisor eller en advokat”. 

 

Løbende udbetaling af á contobeløb

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne om udbetaling af et forskud på nedlukningserstatning til de avlere, der vælger en permanent nedlukning af deres minkproduktion (acontomodel) samt et éngangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger (lukkeomkostninger).

Det fremgår af § 9 i bekendtgørelsen, at det er ekspropriationskommissionerne efter ansøgning, der tildeler kompensation for faste omkostninger, inklusive nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter, som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink til og med 31. december 2021 til minkvirksomheder.

Dette medfører, at de minkavlere, som ønsker at benytte ”dvale”-perioden, er sat i en position, hvor de i en given periode ikke vil modtage kompensation, selvom minkavlerne afholder udgifterne hertil. Dette vil belaste de pågældende minkavleres likviditet betydeligt.

På baggrund heraf foreslås det, at der foretages en ændring af bekendtgørelsen, således at der sker løbende udbetaling af kompensation til minkavlerne straks efter ansøgning herom.

 

Bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner mv.

Antallet af erstatnings- og taksaktionskommissioner

Det fremgår af bekendtgørelsen, at erstatnings- og taksationskommissionerne såvel overerstatnings- og taksationskommissionerne etableres som uafhængige forvaltningsmyndigheder uden for Fødevareministeriets organisatoriske hierarki, og at der skal nedsætte seks erstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder.

De seks erstatnings- og taksationskommissioner deles op på den måde, at der etableres fire kommissioner til behandling af sager om erstatning til minkvirksomheder, som nedlukker permanent, én kommission til behandling af sager om kompensation til minkvirksomheder, som nedlukker deres minkproduktion midlertidigt (dvaleordning), samt én kommission til at behandle sager om kompensation til følgeerhvervsvirksomheder.

Der er tale om en stor andel af minkavlere, som skal have behandlet deres sag ved erstatningskommissionerne. At der ”kun” nedsættes 4 erstatningskommissionerne til at behandle disse sager, risikerer at medføre en meget lang sagsbehandlingstid. Herudover skal Fødevareministeren i medfør af bekendtgørelsen nedsætte fire overerstatnings- og taksationskommissioner til efterprøvelse af afgørelser truffet af erstatnings- og taksationskommissionerne. Dette vil igen forlænge sagsbehandlingstiden betydeligt. Ved de almindelige Taksationskommissioner er der i dag minimum ca. 9 måneders sagsbehandlingstid, hvilket anses som uacceptabelt.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et større antal erstatnings- og taksationskommissioner, således at sagerne vil kunne blive behandlet hurtigere.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Hvid Olavsgaard

Specialkonsulent

cho@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater, Ansættelsesadvokater og DALILA samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09