Velkommen   (0 lektioner)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


21-06-2021
Høringssvar over bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere

Tak for muligheden for at afgive høringssvar.

Advokatsamfundet og Danske Advokater støtter som udgangspunkt forslaget og finder det positivt, at der sikres gældsrådgivning til minkavlere. Advokatsamfundet og Danske Advokater noterer også med tilfredshed, at den ydede rådgivning er skattefri fra modtageren, jf. lovforslaget, der ligger til grund for denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen giver dog anledning til følgende:

Overordnede bemærkninger

Advokater er underlagt en særlig fortrolighed overfor sine klienter, og det må være oplagt, at advokatens klient i den sammenhæng ikke er Finansiel Stabilitet men minkavleren. Denne fortrolighed bliver krænket, når såvel minkavleren som rådgiveren/advokaten - som foreslået - pålægges at videregive fortrolige oplysninger fra klientforholdet til Finansiel Stabilitet. Forslaget som fremlagt strider mod et grundprincip for advokaters virke. Det er uacceptabelt. Som konsekvens heraf og for at værne om fortroligheden mellem klient og rådgiver, foreslås det derfor at oplysningspligten overfor Finansiel Stabilitet alene pålægges rådgivningsmodtageren og i et omfang, der alene angår spørgsmålet om refusion af rådgiveromkostningen og altså ikke indholdet af den ydede rådgivning.

 

Personer, der driver selvstændig virksomhed, er udelukket fra at modtage rådgivning efter ordningen, jf. forslagets § 1, stk. 3. En person, der forsøger at forsørge sig selv ved at starte ny virksomhed eller fortsætte en tidligere bibeskæftigelse, vil således være udelukket fra ordningen. Der er lagt op til, at dette skal gælde, uanset om den selvstændige virksomhed har forbindelse til den tidligere minkdrift. Dette ligner forskelsbehandling, og Advokatsamfundet og Danske Advokater efterlyser en legitim begrundelse for denne forskelsbehandling.

 

Gældsrådgivningen oplistet i bilag 1 omfatter hele undersøgelsesfasen om insolvens. Hvis alt rådgivning oplistet i bilag 1 er omfattet af ordningen, bør det tydeligt fremgå. Hvis dele ikke er omfattet af ordningen, bør oplysninger herom heller ikke skulle videregives til Finansiel Stabilitet, da oplysningerne i så fald er fortrolige og ikke relevante for Finansiel Stabilitet.

 

Advokatsamfundet og Danske Advokater undrer sig over, at der ikke er mulighed for at klage over Finansiel Stabilitets beslutning truffet efter bekendtgørelsen, jf. forslagets § 20. Som udgangspunkt arbejder vi med et to-instanssystem, hvilket også bør gælde denne ordning i forhold til retssikkerheden.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

§ 1, stk. 1

I § 1, stk. 1, står, at fysiske personer kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning efter godkendelse fra Finansiel stabilitet. Advokatsamfundet og Danske Advokater foreslår, at godkendelsen også skal kunne ske, når gældsrådgivningen er påbegyndt, da en hurtig indsats kan mindske unødige tab, og det kan være problematisk, hvis Finansiel Stabilitets godkendelser trækker ud. Alternativ foreslås, at der fastsættes en kort frist for Finansiel Stabilitet til at godkende gældsrådgivningen.

Advokatsamfundet og Danske Advokater foreslår, at det præciseres, at Finansiel Stabilitet skal godkende rådgivning efter ordningen, når personen opfylder de øvrige betingelser.

Det foreslås, at formuleringen i § 1, stk. 1, nr. 1, ”vederlagsfri gældsrådgivning” ændres, fordi der ikke er tale om vederlagsfri gældsrådgivning, da rådgiverne rent faktisk skal modtage vederlag fra Finansiel Stabilitet.

§ 1, stk. 2

Det foreslås, at definitionen af ”insolvens” anvendes som defineret i Konkurslovens § 17, og at bekendtgørelsens § 1, stk. 2, omformuleres, således at der ikke kan være tvivl om forskellen mellem begreberne ”insolvent” og ”formodet insolvent”.

Til § 8

Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen, at den eksterne rådgiver skal oplyse til Finansiel Stabilitet, om aftalen mellem rådgiver og den rådgivningssøgende. Advokatsamfundet og Danske Advokater efterspørger en begrundelse for, at det er rådgiver og ikke modtager, der skal informere Finansiel Stabilitet, da det kan kompromittere forholdet mellem rådgiver og modtager.

Til § 9, stk. 2

I § 9, stk. 2, fremgår, at gældsrådgivningen ikke omfatter størrelsen af den erstatning eller kompensation, som er udbetalt. Advokatsamfundet og Danske Advokater bemærker, at størrelsen på erstatningen eller kompensationen er et væsentligt element i vurderingen af, om personen formodes insolvens efter udbetaling af erstatningen eller kompensationen, og derfor bør indgå i rådgivningen. Hvis der menes, at rådgivningen ikke skal omfatte udmåling af eller tvist om erstatning eller kompensation, bør dette præciseres.

Til § 10

I forhold til foreslåede § 10 bemærkes, at det vil være stort set umuligt at fastsætte et brugbart kriterie eller tidspunkt for, hvornår der ”burde være foretaget en konstatering”. Da det kan være vanskeligt at fastslå, hvilke oplysninger, der tipper ”vægtskålen”, og det fra et praktisk synspunkt ikke vil være muligt kun at rådgive om den ene halvdel af ”vægtskålen”. Der kan også være forhold, som gør, at personen på et givet tidspunkt er solvens, men fortsat formodes insolvens indenfor en meget kort periode. Det foreslås derfor, at rådgivning skal være omfattet af ordningen indtil det tidspunkt, hvor rådgiver eller modtager konstaterer, at pågældende ikke er insolvens eller formodet insolvens, idet vi har forstået og forståelse for, at har modtager selv formue, da bør rådgivning om gældsrådgivning ikke være relevant. Vi tillader os at gå ud fra, at der i anden sammenhæng tages stilling til, at modtagerens / minkavlerens berettigede afholdte rådgiveromkostninger til afklaring af erstatning og kompensation men altså udenfor området af gældsrådgivning også godtgøres.

 

Principielle bemærkninger

Det bemærkes, at høringsfristen på en uge er uacceptabelt kort.

Høringssvaret er afgivet med forbehold for denne korte frist, som gør det vanskeligt at levere et gennemarbejdet høringssvar. Såfremt vores bemærkninger om at sikre advokat-klient fortrolighed ikke tages til følge, forbeholder vi os ret til at afgive yderligere bemærkninger.

 

På vegne af Advokatsamfundet og Danske Advokater

 

Charlotte Hvid Olavsgaard

Specialkonsulent

cho@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater, Ansættelsesadvokater og DALILA samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09