Velkommen  

Køberrådgiveruddannelsen, uddannelse

Insolvensuddannelsen

Danske Advokater udbyder sammen med Danske Insolvensadvokater.


Insolvensuddannelsen

En modulopbygget uddannelse på 8 moduler, bestående af i alt 10 kurser i konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning, konkurskarantæne, virksomhedsoverdragelse, GDPR, insolvente landbrug m.m. 

 

Du får indgående viden om og bliver opdateret inden for en lang række insolvensretlige områder.

 

Tilmeld dig her

 

Modul 1: Konkurs A-Z 
(7 lektioner)
Den 7. - 8. marts 2023 kl. 9-16


Underviser 1: Andreas Kærsgaard Mylin, Holst
Underviser 2: Bente Højmose Thrane, Domstolsstyrelsen
Underviser 3: Michala Roepstorff, Plesner

Du får det fulde overblik over regler og praksis inden for konkursområdet, og du vil få styr på den praktiske konkursbehandling fra start til slut. Den første dag gennemgås skifterettens behandling af konkursbetingelserne, grundlag for konkursbegæring, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og salær, ligesom skifterettens behandling af tvister før og under konkursbehandlingen m.m. På andendagen er fokus på bl.a.  håndtering og salg af boets frie og pantsatte aktiver.


Modul 2: Rekonstruktion 
(7 lektioner)
Den 27. april 2023 kl. 9-16


Underviser 1: Andreas Kærsgaard Mylin, Holst
Underviser 2: Line Herman Langkjær, Aarhus Univeristet

Dagen giver dig grundlaget for at kunne rådgive og bistå før og under en rekonstruktion. Du vil få kendskab til rekonstruktionsbehandling som både værktøj og løsning, og du vil få indgående, faglig viden om mulige rekonstruktionsmodeller; en indføring i bl.a. mulighederne for at gennemføre en fast track-virksomhedsoverdragelse og meget mere. Du vil også få et overblik over nyeste retspraksis og over de aktuelle regelændringer.


Modul 3: Tvangsopløsning (4 lektioner) & Konkurskarantæne
(4 lektioner) 
Den 25. maj 2023 kl. 9-17


Underviser 1: Tvangsopløsning, Carsten Ceutz, 360 Law Firm 
Underviser 2: Konkurskarantæne, Michael Schebye Brandt-Jensen

Tvangsopløsning:
Her får du bred og nuanceret viden om tvangsopløsning; kurset giver dig ekspertise og forskellige, konkrete værktøjer til at forstå insolvensrettens tvangsopløsning. Du får dybdegående indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber, herunder likvidators start af en likvidationssag, genoptagelse, fusion og overgang til rekonstruktionsbehandling og konkurs.

Konkurskarantæne:
Du rustes til at varetage alle aspekter af en konkurskarantænesag - fra både kurators og sagsøgtes advokats perspektiv. Kurset sætter dig i stand til at forberede og gennemføre en retssag om konkurskarantæne og de forskellige dele, der hører med til processen. En række emner, som gennemgås og udfoldes i løbet af dette kursus, vil være overtrædelse, gentagelse, hæftelse for gæld, udgifter, sanktion og sagsomkostninger.


Modul 4: Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed 
Den 6. juni (7 lektioner)
2023 kl. 9-16


Underviser 1: Birgitte Jørgensen, Dahl Law
Underviser 2: Jan Bech, Horten

På dagen får du viden om håndtering af virksomhedsoverdragelse i og udenfor rekonstruktion / konkurs. Du sættes i stand til at håndtere overdragelser af potentielt insolvente virksomheder i og udenfor rekonstruktion og konkurs. I den forbindelse får du også praktiske værktøjer til at identificere de faldgruber, som er forbundet hermed. Her vil også indgå case-baseret undervisning, som inddrager deltagerne på aktiv vis.


Modul 5: Ledelses- og rådgiveransvar i kriseramte eller insolvente virksomheder 
(7 lektioner)
Den 27. september 2023 kl. 9-16


Underviser 1: Jesper Øe, Kammeradvokaten
Underviser 2: Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen

Du vil på kurset blive fortrolig med hvilke krav ledelse af en virksomhed i krise stiller til bestyrelse, direktion og dennes rådgivere. Der tages afsæt i konkrete eksempler, herunder retspraksis til illustration - f.eks. dommene om OKS, Mindshipfonden og Memory Card Technology. Underviserne vil føre deltagerne igennem faldgruber, der kan føre til erstatningspligt for dispositioner eller forsømmelser, dvs. god og dårlig praksis.


Modul 6: Landbrugsinsolvensret - udvalgte temaer
(7 lektioner)
Den 17. Oktober 2023 kl. 9-16


Underviser 1: Insolvente landbrug -Flemming Jensen, Flemming Jensen Advokatvirksomhed

På kurset bliver du opdateret og får indgående kendskab til de relevante og væsentlige problemstillinger i landbrugsinsolvensret samt mulige løsninger herpå. Fokus på dagen vil være udvalgte panteretlige problemstillinger, bortforpagters og forpagters retsstilling i konkurs samt de særlige problemstillinger ved interessentskaber.


Modul 7: Finansieringsret og restrukturering
(7 lektioner)
Den 7. november 2023 kl. 9-16


Underviser 1: Karina Hejlesen Jensen PwC
Underviser 2: Anne Cathrine Ingerslev, Bruun & Hjejle

Du får grundlæggende viden om typiske finansieringsstrukturer og grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation. Centrale finansieringsdokumenter gennemgås, herunder låneaftaler, interkreditoraftaler og pantsætningsaftaler. Du lærer at fange - og på nuanceret vis forstå - kritiske punkter i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i forbindelse med restrukturering, men også i andre, relevante sammenhænge.


Modul 8: Omstødelse for Specialister (4 lektioner) & GDPR og persondata i insolvensbehandling
(4 lektioner)
Den 29. november 2023 kl. 9-17


Underviser 1: Carsten Ceutz, 360 Law Firm
Underviser 2: Lars Lindencrone, Bech-Bruun
Underviser 3: Mikkel Winther Løgsted, Kammeradvokaten

Omstødelse for Specialister:
Kursusbeskrivelse følger.

GDPR og persondata i insolvensbehandling:
Det afklares og udfoldes hvilket ansvar, der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den likvidator, rekonstruktør eller kurator, som erstatter eller supplerer den oprindelige dataansvarlige i insolvensbehandlingen. Underviserne vil tage udgangspunkt i typiske insolvensbehandlingsopgaver og transaktioner ved brug af illustrative og repræsentative eksempler. Kurset ruster dig til at sikre rettidig omhu ved behandling af data i insolvensretlige sammenhænge.


Kursuslektioner: 58


Pris
Pris for medlemmer af Danske Advokater: 32.500,00

Prisen for medlemmer af Danske Insolvensadvokater er: 27.000,00 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 40.500,00

 

Undervisere:

Andreas K. Mylin
Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder, - herunder ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation - overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København. Derudover arbejder Andreas med generel erhvervsret i en altid forretningsmæssig, værdiskabende og aktiv tilgang til sagen, både i dyb faglighed og samtidig med en tradition for ubundet kreativitet i forhold til klientorienterede helhedsløsninger.
   
Bente Højmose Thrane
Retsassessor Bente Højmose Thrane har været funktionschef i skifteretten i Hillerød siden 2007. (Infotekst på vej)
   
Line Herman Langkjær
Line Langkjær Adjunkt, ph.d., cand.jur., Aarhus Universitet Line forsker i insolvensret og underviser i rekonstruktion på Aarhus Universitet. Som forsker og med en baggrund som advokat har hun en stærk både teoretisk og praktisk tilgang til emnet. Line har tidligere været ansat som advokat ved Lett Advokatpartnerselskab, hvor hun bl.a. arbejdede med konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Hun har i de senere år deltaget som Danmarks repræsentant ved UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), hvor der p.t. pågår arbejde vedrørende rekonstruktion af SMV’er.
   
Carsten Ceutz
Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.

 

   
Michael Schebye Brandt-Jensen
Michael er højt specialiseret i insolvens- og rekonstruktionsret, og han beskæftiger sig primært med varetagelse af kreditorers rettigheder, finansiel rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt behandling af konkursboer og rekonstruktioner. Michael har behandlet en lang række både større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af både national og international karakter, herunder OW Bunker-koncernen, F-Group A/S under rekonstruktion (FONA), VVD II A/S under konkurs (tidligere Nordjysk Lift A/S) DAN-Palletiser A/S under konkurs og Pilgrim A/S under rekonstruktion, ligesom han rådgiver større både danske og udenlandske klienter. Michael har også omfattende erfaring med førelse af retssager.
   
Jan Bech
Jan Bech er ekspert i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder samt akkord og konkursbehandling. Han rådgiver desuden om erhvervsretlige forhold i bred forstand, herunder om salg, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Derudover har han i en årrække, som fast advokat for Mejeriforeningen og en række mejerier, opnået betydelig erfaring med denne branche, ligesom han har en række kunder i bilbranchen, hvor han har ført principielle sager om registreringsafgift af biler. Han er en erfaren procedureadvokat med møderet for Højesteret og har betydelig undervisningserfaring, bl.a. som underviser på kandidatuddannelsen og elitemodulet ved Aarhus Universitet.
   
Birgitte Jørgensen
Birgitte Jørgensen arbejder med insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion, samt finansieringsret. Hun har en ph.d inden for konkurs.Birgitte rådgiver også virksomheder og banker om finansieringsretlige spørgsmål, særligt om de forskellige sikkerhedstyper og generel lånefinansiering. Birgitte Jørgensen er certificeret insolvensadvokat og er i bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater. Derudover er hun medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel. Hun holder kurser inden for bl.a. rekonstruktion, konkurs, virksomhedspant og andre pantsætningsformer samt finansiering. Birgitte Jørgensen er leder af DAHLs afdeling for Insolvens.
   
Jesper Saugmandsgaard Øe
Jesper Saugmandsgaard Øe er partner i Poul Schmith/Kammeradvokatens afdeling for insolvens og rekonstruktion. Jesper repræsenterer offentlige og private klienter i alle sager vedrørende erhvervsret, med særligt fokus på insolvensret. Han har i flere sammenhænge ydet bistand til klienter med afdækning af svigagtige forhold med henblik på at minimere klientens tab, herunder ved gennemførelse af arrest til sikring af aktiver, konkursbehandling og retssager i Danmark og udlandet. Han har været involveret i et stort antal konkurssager, herunder konkurser i den finansielle sektor. Endelig har han gennemført en lang række omstødelses- og erstatningssager for landsretterne og Højesteret.
   
Morten Samuelsson
Morten Samuelssons har særligt fokus på økonomiske sager (rådgiveransvar, herunder med hensyn til finansiel rådgivning, økonomisk kriminalitet, bestyrelsesansvar m.v.), kapitalmarkedsret, forsikringsret, erstatningsret og pensionsforhold. Han fungerer tillige som voldgiftsmand, herunder i internationale sager.Morten holder foredrag og skriver bøger og artikler. Forfatter til bl.a. Ejendomsmægleransvar (1990), Rådgiveransvaret (1993) og Bestyrelsesansvaret (1997) og Lov om Forsikringsformidling, kommentar (2009).
   
Flemming Jensen
Advokat og eneejer af Advokatfirmaet Flemming Jensen. Specialiseret i insolvensret og landbrugsinsolvensret samt været ansat i flere år i landbruget, herunder landbrugsskoleophold. Kontoret har ført flere af de principielle sager indenfor landbrugsinsolvensret. Medhjælper ved Skifteretten i Herning i tvangsopløsninger, konkurs og gældssanering. Tidligere ekstern lektor i insolvensret på kandidatuddannelsen i jura på Aarhus Universitet. Medlem af Danske Insolvensadvokater og Gældsstyrelsens Advokatpanel.
   
Karina Hejlesen Jensen
Karina Hejlesen Jensen er partner i PwC's skatteafdeling. Hun rådgiver danske og internationale virksomheder og arbejder med både nationale og internationale skatter, hvilket giver bred generel erfaring. Hendes ekspertise omfatter rådgivning om selskabsskatteret og hovedaktionærforhold, herunder skat ved virksomhedsetablering i ind- og udland, virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, rekonstruktioner og generationsskifter.
   
Anne Cathrine Ingerslev
Anne Cathrine Ingerslev er partner hos Bruun & Hjejle. Hun har stor international erfaring med at fungere for sponsorer, virksomheder, banker og direkte långivere på en bred vifte af finansieringstransaktioner, herunder opkøbsfinansiering (offentlig og privat), unitranche-finansiering, virksomhedsfinansiering, fondsfinansiering, infrastrukturfinansiering og gældskapitalmarkedstransaktioner. Hun har speciale i finansieringsret og rådgiver selskaber, fonde, banker og alternative långivere.

 

   
Lars Lindencrone Petersen
Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.
   
FOTO PÅ VEJ Mikkel Winther Løgsted, Kammeradvokaten (Infotekst på vej) 

Nyheder

KURSER