Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-09-05 09:30:00 2023-12-13 17:00:00 Europe/Copenhagen Masterclass i erstatning og forsikring ved personskade (ej tilmeldt) Masterclass i erstatning og forsikring ved personskade, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Masterclass&ProductID=PROD2882 Rungstedgaard - Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst Udskriv

Masterclass i erstatning og forsikring ved personskade

Denne masterclass er en uddannelse, som på højeste niveau henvender sig til eksperter, specialister og advokater inden for området.


Udbytte: Uddannelsen sikrer dig høj faglig viden, ligesom du bliver fuldt opdateret på den nyeste retspraksis på området.


Kursusbeskrivelse

Masterclassen er målrettet dig, der arbejder som specialist, ekspert eller advokat inden for området.

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du har et godt kendskab til og erfaring med de fleste dele af personskaderetten. Du behøver ikke være superspecialist, og det er heller ikke nødvendigt, at du kan alle områder lige godt, men det forventes, at alt det grundlæggende er på plads, og at du har aktuel og løbende praktisk erfaring med behandling af personskadesager - enten på skadelidte- eller skadevoldersiden.

Derudover er der indlæg fra en række højt specialiserede eksperter inden for udvalgte fagområder.

Forløbet og fokusområderne - oversigt: 

Modul I
Ansvar / Særlige erstatningsordninger
Se programmet her.

Modul II
Udmåling / sagsbehandling
Se programmet her.

Modul III
Konfliktløsning
Se programmet her.

I løbet af de 7 undervisningsdage fordelt på 3 moduler får du:

 • Høj faglig viden
 • Nyeste retspraksis
 • Inspiration fra både underviser og de andre deltagere
 • Praktisk tilgang på et højt vidensniveau
 • Inspirerende undervisning, der kommer 360 grader rundt om sagen (fx EAL-sagen)


Derudover bliver du del af et professionelt forum og netværk, hvor vi behandler erstatningsretten på et højt niveau.

Uddannelsen løber over 7 dage fordelt på 3 moduler og bliver faciliteret af de to erfarne eksperter Christina Neugebauer og Karsten Høj.
 

Derudover møder du:

Advokat Allan Kvist Kristensen – ARK Advokatpartnerselskab

Professor, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers – Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Afdelingsleder, advokat Claus Elmquist-Clausen – Alm. Brand Group / Medlem af Ankenævnet for Forsikring

Advokat og mediator Finn Lænkholm – Formand Danske Mediatoradvokater

Chefkonsulent Helle Nordentoft – Patienterstatningen

Advokat, partner Inge Houe – Poul Schmith/Kammeradvokaten

Advokat Maria Schmiegelow – Horten Advokatpartnerselskab

Vicedirektør Martin Erichsen – Patienterstatningen

Dommer Mette Fuglsang Mortensen – Retten i Hjørring

Advokat Michael Hopp – Plesner

Advokat Michael S. Wiisbye – Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab

Professor dr. Juris Morten Kjelland – Institutt for offentlig rett, Olso Universitet

Chefkonsulent Niels-Henrik Dam – Ankestyrelsen

MD PhD, lægekonsulent Rachid Bech-Azeddine – Rigshospitalet, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme

Advokat Søren Kjær Jensen – Elmer Advokataktieselskab


Pris ekskl. moms omfatter:
3 moduler (i alt 54 kursuslektioner) med undervisning, materialer, overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

1. undervisningsperiode:               05.09.23 - 06.09.23
2. undervisningsperiode:               31.10.23 - 02.11.23
3. undervisningsperiode:               12.12.23 - 13.12.23

 

Via program-fanerne nedenfor kan du tilgå uddybende beskrivelser af modulernes opbygning og faglige indhold. 

 

Underviser
Christina Neugebauer

Christina Neugebauer

Advokat, Indehaver


Christina Neugebauer er specialiseret i erstatnings- og forsikringsretlige sager samt procedure. Hun har bred erfaring fra ledende danske advokatfirmaer og har arbejdet som nævnsmedlem i Patientskade- og lægemiddelskadeankenævnet, beskikket hertil af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Christina er medforfatter til flere bøger om personskade og er en erfaren underviser og en meget erfaren foredragsholder på området. Christina er medindehaver af advokatkontoret Samuelsson Neugebauer og Partnere.

Karsten Høj

Karsten Høj

Partner, direktør, advokat


Karsten Høj har stor erfaring med patientskader, arbejdsskader og personforsikringssager om ulykkesforsikring, nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom m.m. Han er formand for Foreningen for erstatnings- og forsikringsret (FEF) og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret og er en af brancheforeningens mest erfarne og benyttede undervisere. Karsten er en af Danske Advokaters mest anvendte rådgivere, når det handler om retshjælpsforsikringer, forhandlinger med F & P, udarbejdelse af salærvejledninger m.v. Karsten er partner hos advokatvirksomheden Elmer & Partnere.

Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers

PhD


Lektor, PhD Andreas Bloch Ehlers har i mange år beskæftiget sig med erstatningsretten, dels ved udgivelse af en lang række danske og internationale artikler om bl.a. produktansvaret, og dels ved sin PhD-afhandling om adækvanslæren, ligesom han har arbejdet i landets største advokatfirma.

Inge Houe

Inge Houe

Advokat


Inge er partner hos Kammeradvokaten, hvor hun rådgiver og fører retssager om erstatnings- og forsikringsret, særligt om arbejdsskader og patientskader. Inges klienter omfatter bl.a. Ankestyrelsen, Ankenævnet for Patienterstatningen, kommuner, arbejdsgivere og ejere af fast ejendom, f.eks. i forbindelse med glideskader.

Michael Hopp

Michael Hopp

Partner


Michael er specialist inden for persondataret, og var en af landets første advokater til at specialisere sig inden for området. Michael rådgiver en række af de mest betydningsfulde danske og multinationale virksomheder på tværs af brancher og hans rådgivning omfatter alle aspekter af persondataretten, som f.eks. datasikkerhed, internationale dataoverførsler, risikovurderinger, whistleblower hotlines og sikkerhedsbrud.

Program 05.09.2023 kl. 09:30 - 06.09.2023 kl. 17:00

Modul I:
Erstatningsansvar, særlige erstatningsordninger og forsikringers betydning


Dag 1
 

10.00 – 10.15

Velkomst og intro

10.15 – 12.30
 

Ulovreguleret erstatningsansvar
Culpareglen med fokus på arbejdsgivers erstatningsansvar for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Erstatningspligt for såvel fysiske og psykiske skader vil blive behandlet.

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 15.15
 

Produktansvar
Gennemgang af skadebegrebet, producent og mellemhandlers ansvar, hvornår er et produkt defekt, ansvarsfrihedsgrunde m.m. med fokus de situationer, hvor der opstår personskade.

15.15 – 15.30

Pause

15.30 – 17.30 

Patient- / lægemiddelskader
Klage- og erstatningslovens dækningsområde og lovens erstatningsbetingelser gennemgås som det primære. Det generelle krav om, at personskaden med overvejende sandsynlighed skal være forårsaget af behandlingen, herunder hvornår der er grundlag for lempelse af kravet til bevis for årsagssammenhæng vil blive gennemgået ud fra den righoldige retspraksis.

17.30 – 19.00

Indkvartering og afslapning

19.00

Middag og socialisering

22.00

Natmad

Dag 2

 

09.00 – 09.45
 

Lovreguleret ansvar
Det objektive ansvar i færdselsloven, hundeloven, lov om heste, jernbaneloven m.fl. Kort om adhæsionsprocessen for færdselsskader. Internationale færdselssager.

09.45 – 12.30
Pauser indlagt i programmet


 

Arbejdsskader – erstatningsbetingelserne
Arbejdsskadesikringens dækningsområde, ulykkesbegrebet og erhvervssygdomme vil blive gennemgået med inddragelse af administrativ og retspraksis. Ændringen af ulykkesbegrebet, der træder i kraft den 1. januar 2020, vil ligeledes blive gennemgået. I sammenhæng med gennemgangen af ulykkesbegrebet gennemgås gældende praksis for, hvad der efter den private forsikringsret forstås som et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 13.45
 

Offererstatningsloven
Dækningsbetingelserne og de særlige udmålingsmæssige spørgsmål gennemgås i et kortere indlæg. Lovændringer pr. 1.maj 2019 vil blive inddraget

13.45 – 17.00
Pauser indlagt i programmet
 

Betydning af forsikringsdækning (ansvarsbortfald), nedsættelse, regres m.v.
Forsikringsdæknings betydning for skadevolders erstatningspligt. Arbejdstagers, børns og psykisk sygeansvar. Lempelse af erstatningsansvar i visse særlige situationer og ansvarsfordeling. Med andre ord §§ 19 – 25b i erstatningsansvarsloven.

Program 31.10.2023 kl. 09:30 - 02.11.2023 kl. 17:00

Modul II:
Fastsættelse af godtgørelse og erstatning (udmåling)

Dag 1

 

10.00 – 12.30 Pauser indlagt i programmet
 

Kausalitet ved personskade
En teoretisk gennemgang af, hvad der må antages at være gældende ret for kausalitet i personskaderetten. Hvordan anvendes SQN-testen i retspraksis; hvis den gør det? Gælder ”sårbarhedsprincippet”; altså at må tage skadelidte som denne er? Centrale domme om årsagssammenhæng vil blive inddraget.

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 17.00 Pauser indlagt i programmet
 

Årsagssammenhæng efter norsk ret.
Årsagssammenhæng efter norsk ret. Med udgangspunkt i en gennemgang af norske regler og praksis for kausalitet, vil den righoldige praksis om kravene til årsagssammenhæng ved ”nakkesleng” (whiplash) blive gennemgået. Deltagerne får adgang omfattende kildemateriale.
I forlængelse heraf en diskussion af, om den norske praksis direkte kan overføres til dansk ret, har og/eller bør have afsmittende effekt og i bekræftende fald hvorfor eller hvorfor ikke. Både dansk og norsk Højesteretspraksis vil blive inddraget.

18.00 – 19.00

Middag

19.00 – 20.30
 

Medicinsk kausalitet
Dagen sluttes af med fokus på, hvad der forstås ved ”medicinsk årsagssammenhæng”. Ligheder og forskelle til den erstatningsretlige teori og praksis. Hvordan håndterer læger, herunder lægekonsulent, den opgave at fortage en lægefaglig begrundet vurdering af årsagssammenhæng uden at blande sig (alt for meget) i det juridiske resultat? Hvordan håndteres de sager, hvor der i lovgivningen er opstillet særlige bevisregler?

22.00

Natmad

Dag 2

 

09.00 – 12.30 Pauser indlagt i programmet


 

Udmåling efter erstatningsansvarsloven
Alle væsentlige aspekter om udmåling af personskadeerstatning efter erstatningsansvarsloven bliver gennemgået særligt ved inddragelse af den meget righoldige retspraksis fra Højesteret. Dvs.
Helbredelsesudgifter og andet tab
Godtgørelse for svie og smerte og varigt mén
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
Erstatning ved død
Renter og regulering
Mellemkommende død m.m.
Særlige godtgørelser § 26 og § 26a
Sagsbehandlingen herunder dokumentationskravet, bevismidler og forelæggelse for AES.
Genoptagelse

Case baseret undervisning. Forberedelse af casen forudsættes

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 15.00

Udmåling efter erstatningsansvarsloven – Fortsat

15.00 – 15.30

Pause

15.30 – 18.00 Pauser indlagt i programmet


 

Erstatningsfastsættelse for patientskader
Der anmeldes årligt ca. 10.000 patientskader, der håndteres af Patienterstatningen i første instans. Indlægget vil sætte fokus på de helt særligt udfordringer, der er forbundet med at tilkende erstatning efter klage- og erstatningsloven. Det gælder særligt, at dækningen kun omfatter ”merskaden”, at dækningen af primær, og at ordningen er obligatorisk. Dermed bliver afgørelsestidspunktet i visse sager af stor betydning for, om og hvor en erstatning, der kan tilkendes.

19.00

Middag

27. jan. '22

 

09.00 – 09.15

Intro til arbejdsskade case

09.15 – 11.15 Pauser indlagt i programmet 

Særlige udmålingsproblemstillinger for arbejdsskader
På modul I er erstatningsbetingelserne gennemgået. Her på modul II behandles erstatningsfastfastsættelsen efter ASL. Dvs. hvad det for en skade, der ydes erstatning for? Betydningen af forudbestående- og konkurrerende årsag til mén og erhvervsevnetab (formodningsreglen i § 12, stk. 2). Fastsættelse af erhvervsevnetab såvel midlertidigt som endeligt. Hvad er omfattet af § 17a? Under hvilke betingelser kan midlertidigt fastsat erhvervsevnetab gøres helt eller delvist endeligt? Betingelserne for genoptagelse m.m.

11.30 – 12.00

Afrunding af case

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.15
 

Differencekrav
I forlængelse af, hvordan særligt erhvervsevnetab fastsættes efter ASL, vil regler og retspraksis for, hvornår og hvordan differencekrav fastsættes (opgøres) og kan gøres gældende blive gennemgået.

14.15 – 14.30

Pause

14.30. – 16.30
 

Forældelse og frister
Alle væsentlige regler og den snart meget omfattende retspraksis for forældelse af personskadekrav vil blive gennemgået. Det gælder efter de almindelige regler i forældelsesloven, særreglen for forsikringskrav i FAL § 29, efter KEL, OEL m.fl. Forældelse fylder meget i den daglige håndtering af personskadesager og giver anledning til mange tvister, hvoraf en del er unødvendige, hvis bare alle kendte reglerne godt nok. Her er chancen.

Program 12.12.2023 kl. 09:30 - 13.12.2023 kl. 17:00

Modul III:
Konfliktløsning

Dag 1

 

10.00 –12.00 Pauser indlagt i programmet

 

Persondataretlige aspekter i forhold til erstatnings- og forsikringsretlige sager
Hvis der et område, der har haft og fortsat vil skulle have et voldsomt fokus på reglerne for håndtering af personfølsomme oplysninger, så er det i behandlingen af personskadesager. Det er ikke ukompliceret og risikoen for sanktioner er stor. Det gælder både hos de store aktører og for den enkelte personskadeadvokat.

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.45 

Undersøgelse af forsikringssvig 
Anvendelse af observation af forsikringskunder og skadelidte er steget voldsomt igennem de seneste år. Nogle gange afsløres reelt svindel/svig, andre gange ser noget måske bare lidt mærkeligt ud, når man ser på det udefra, og det kan jo også være, at der ikke var noget at komme efter. Hvordan foregår det? Hvilke regler gælder for observation? Hvordan kan resultaterne anvendes i Ankenævnet for Forsikring og ved domstolene?

14.45. – 15.00

Pause

15.00 – 17.30


 

Mediation af personskadesager
Efter en kort grundlæggende indføring i, hvad mediation er, vil vi gennemføre en mediation af en personskadesag med en skadelidte og dennes advokat på den ene side, en skadebehandler og en intern forsikringsadvokat på den anden side og en professionel mediator

17.30

Indkvartering

19.00

Middag

Dag 2

 

08.30 – 15.00 Pauser indlagt i programmet

 

Retssagsbehandling og prøvelse af myndighedsafgørelser 
Ud over to meget procesvante advokater, vil der være indlæg og synspunkter fra Retslægerådet, der spiller en helt central og afgørende rolle ved afgørelse af personskadesager ved domstolene. En erfaren dommer vil bidrage med synspunkter, om den hensigtsmæssige og måske oftere uhensigtsmæssige måde at forberede og hovedforhandle personskadesager på. Med andre ord vil der også være fokus på advokatens rolle på og godt og ondt.

Af emner kan nævnes:

 • Påstandens formulering
 • Udskillelse til særskilt behandling og afgørelse.
 • Syn og skøn, AES, Retslægerådet m.m.
 • Bevismidlerne i øvrigt
 • Tekniske data,
 • Dine og mine speciallægeerklæringer
 • Brug af lægekonsulent
 • Afhøring af lægekonsulent

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 15.00
Pauser indlagt i programmet
 

Prøvelse af myndighedsafgørelser 
Ankestyrelsens afgørelse om arbejdsskader
Ankenævnet for Patienterstatnings afgørelse om patientskader
Erstatningsnævnets afgørelser
Særlige aspekter i forhold til påstand, anbringender, beviseligheder og prøvelsesintensiteten. Gælder kravet om ”særligt sikkert grundlag”; hvornår og hvornår ikke?

Sagsbehandlingen herunder dokumentationskravet, bevismidler og forelæggelse for AES.

15.00 – 16.15

Evaluering, overrækkelse af kursusbevis og farvel

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og personer, som arbejder inden for området forsikring og personskade.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

5. sep. 2023 kl. 09:30 - 6. sep. 2023 kl. 17:00

31. okt. 2023 kl. 09:30 - 2. nov. 2023 kl. 17:00

12. dec. 2023 kl. 09:30 - 13. dec. 2023 kl. 17:00

 

Pris: kr. 42.000,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Rungstedgaard
Rungsted Strandvej 107
2960 Rungsted Kyst

54 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00