Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2020-09-29 10:00:00 2020-09-29 17:00:00 Europe/Copenhagen Bistandsadvokatens rolle (ej tilmeldt) Bistandsadvokatens rolle, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=personskade&ProductID=13647&Loginbox=true Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Bistandsadvokatens rolle

Kom på forkant. Bliv klar til rollen som bistandsadvokat. Er du klædt på til at varetage den forurettedes interesser før, under og efter en eventuel retssag? Vi kommer til at have fokus på bistandsadvokatens mangfoldige opgaver samt den erstatningsretlige del, der gør bistandsadvokaten i stand til at opgøre og fremsætte et veldokumenteret erstatningskrav. Der vil også være en opdatering på ny lovgivning i forhold til digitale krænkelser, psykisk vold, ændret voldtægtsbegreb samt tilkaldeordning i sager om seksuelle overgreb. Selvom skaden sker i arbejdstiden, er det stadig nødvendigt med dig som bistandsadvokat, da arbejdsskadelovgivningen langt fra dækker alle krav, der kan/skal stilles. Og husk så: Det er ikke nok at tage forbehold i retten for tabt arbejdsfortjeneste, hvis Erstatningsnævnet bagefter skal betale.


29. september 2020
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Siden 1980 har volds- og voldtægtsofre i Danmark haft mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat til at bistå dem i forbindelse med, at de skal afgive vidneforklaring i en straffesag, og til at bistå dem med at opgøre et erstatningskrav, der til tider kan være kompliceret.

 

De seneste års lovgivningstiltag har budt på flere forbedringer af retsstillingen for ofre for forbrydelser. Der er løbende sket en udvidelse af bistandsadvokatordningen, så flere forurettede får beskikket en bistandsadvokat.

 

Den øgede fokus på de forurettede smitter også af ved domstolene, der i dag synes langt mere lydgøre i forhold til at beskikke bistandsadvokat i særlige sager, at beramme hovedforhandlinger med bistandsadvokaten og i øvrigt tage fornødne hensyn til den forurettede. Bistandsadvokatens straffeprocessuelle forpligtelser og beføjelser, som ikke alle er lovhjelmede, efterhånden er fastlagt i praksis. Det synes dog at være forskelle mellem øst og vest.

 

Der er tale om et meget praktisk orienteret kursus, som er velegnet for advokater, der har interesse i rollen som bistandsadvokat – enten fordi de som benificerede fra tid til anden beskikkes som bistandsadvokat eller fordi de som forsvarsadvokater ønsker større viden for at kunne forholde sig til forurettedes erstatningskrav. Endelig er kurset helt oplagt for advokater, der generelt beskæftiger sig med personskadeerstatning og strafferet, og ønsker et bredere kendskab til de strafprocessuelle regler, der gælder for beskikkede bistandsadvokater for så vidt angår selve straffesagen og i relation til behandling af erstatningssager ved Erstatningsnævnet.

 

Underviserne kommer fra henholdsvis Århus og København, og de strafprocessuelle forskelle, der notorisk er til stede bliver belyst.

 

Kurset vil helt specifikt indeholde en gennemgang af følgende forhold:

 • RPL kapital 66 a med gennemgang af, hvem der kan få beskikket en bistandsadvokat.
 • Gennemgang af bistandsadvokatens processuelle forpligtelser og beføjelser før og under retssagen.
 • Særligt om bistandsadvokatens rolle når forurettede er et barn og skal videoafhøres.
 • Reglerne for selvstændig anke af de af Byretten pådømte civilretlige krav.
 • Voldsoffererstatningsloven med gennemgang af de særlige og tildels nye regler, der gælder ved behandling af sager ved Erstatningsnævnet.
 • Overordnet gennemgang af erstatningsansvarslovens udmålingsregler – med andre ord, hvad kan der kræves i erstatning, og hvorledes opgøres kravet.
 • Gennemgang af retspraksis, herunder navnlig godtgørelse efter §§ 26-26 a.
 • Bistandsadvokatens salær og forholdet til retshjælpen.
 • Digitale krænkelser og andre ”nyere forbrydelser”.
 • Forældelse af krav - Navnlig i Erstatningsnævnet.
 • Aktuelle emner.
Underviser

Helle Hald

Helle Hald har mangeårig erfaring som bistandsadvokat for ofre for volds- og sædelighedsforbrydelser. Derudover har Helle stor erfaring med personskadeerstatning og rådgiver både om at søge erstatning fra den ansvarlige skadevolder, bistår med ulykkes- og pensionsforsikringer og går aktivt ind i sager i forhold til kommunen. Helle underviser og holder foredrag om ofres retsstilling for blandt andre Offerrådgivningen, Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Helle er desuden meget aktiv i Hjælp Voldsofre.

Simon Eilrich

Simon Eilrich er partner i Advokatkompagniet A/S, hvor Simon igennem en længere årrække har specialiseret sig i personskadeerstatning. Tidligere har Simon undervist ved Journalisthøjskolen, Advokatsamfundet m.f. Simon har igennem sin langvarige karriere som erstatningsadvokat biddraget i en lang række sager til gældende praksis. Derudover har Simon igennem 20 år været beskikket igennem et utal af bistandssager med ofre fra både Danmark og udlandet. Dernæst er han tilknyttet bestyrelsesarbejdet i foreningen SIND.

Henvendt til

Advokater med interesse for rollen som bistandsadvokat, eller som helt generelt beskæftiger sig med personskadeerstatning og strafferet, og som ønsker et bredere kendskab til de strafprocessuelle regler, der gælder for beskikkede bistandsadvokater.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

29. sep. kl. 10:00 - 17:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerHelle Hald
Advokat (H)

SIRIUS Advokater
Simon Eilrich
Advokat (L)

Advokatkompagniet A/S
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies