Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


22-04-2014
Digital tinglysning: status på erhvervssager

På vegne af de erhvervsdrivende brugere af den digitale tinglysning indgav Danske Advokaters advokater den 6. marts 2013 stævning mod Domstolsstyrelsen i ni principielle prøvesager ved Københavns Byret. I stævningerne er nedlagt påstand om, at Domstolsstyrelsen skal anerkende at være ansvarlig for de tab, brugerne har lidt som følge af problemerne i forbindelse med implementeringen af det digitale system.
 

Civilstyrelsen har indtil videre bevilliget fri proces i 6 af sagerne, mens der endnu ikke er truffet beslutning om fri proces i de tre resterende sager. Domstolsstyrelsen har protesteret imod, at der gives fri proces i disse tre sager. 


Efter vores advokaters anmodning - og mod Domstolsstyrelsens protest - har Københavns Byret efterfølgende henvist sagerne til behandling ved Østre Landsret, da byretten var enig i, at sagerne måtte betragtes som principielle.

Sagerne afventer i øjeblikket landsrettens stillingtagen til, om de principielle prøvesager skal behandles sammen med det gruppesøgsmål, som er anlagt på vegne af de private brugere af den digitale tinglysning. Også dette har Domstolsstyrelsen protesteret imod, ligesom Domstolsstyrelsen har nedlagt protest mod, at spørgsmålet om styrelsens erstatningsansvar vurderes særskilt, således at der i første omgang ikke skal tages stilling til det konkrete tab i sagerne.

Disse protester vil Østre Landsret skulle tage stilling til inden sagsforberedelsen for alvor kan gå i gang. Selvom der nu er gået mere end et år, siden stævningerne blev indgivet, har Domstolsstyrelsen endnu ikke indgivet et svarskrift, som gør rede for Domstolsstyrelsens materielle anbringender i sagen.

De erhvervsdrivende, hvis sager indgår som én af de principielle prøvesager, er orienteret herom af advokaterne. De øvrige erhvervsdrivende, som har indsendt sager til Danske Advokater behøver ikke foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt, men opfordres til at følge sagernes udvikling. Det er fortsat op til de erhvervsdrivende, hvis sager ikke er udvalgt som prøvesag, at varetage egne interesser i forhold til deres erstatningskrav, herunder i forhold til eventuelt forældelse.

Domstolsstyrelsens proceserklæring vedrørende forældelse kan findes her
 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19