Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


28-08-2014
Forbrugeraftaleloven

Danske Advokater har tidligere omtalt de væsentligste ændringer i de nye forbrugeraftaleregler, som trådte i kraft den 13. juni i år. De nye regler omhandler bl.a. spørgsmålet om oplysningspligt og fortrydelsesret.

 

Efter reglerne i lovens kapitel 4 har en klient, der er forbruger, fortrydelsesret i 14 dage  i forhold til aftaler, herunder aftaler om advokatydelser, som er indgået som fjernsalgsaftaler eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

 

Ved en fjernsalgsaftale forstås efter lovens § 3, nr. 1, aftaler om tjenesteydelser, når aftalen a) indgås ved  brug af kommunikation, der foregår, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende mødes fysisk (fjernkommunikation), og b) indgås som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende. Der er altså ikke tale om fjernsalg, hvis parterne mødes fysisk i forbindelse med markedsføringen eller aftalens indgåelse. I forhold til vurderingen af om den erhvervsdrivende kan anses for at drive et system for fjernsalg, antages det at være afgørende, om den erhvervsdrivende har markedsført en bestemt vare på en sådan måde, at det opfordrer forbrugeren til at afgive sin bestilling, uden at parterne mødes.

 

Det er Danske Advokaters fortolkning af de nye regler, at aftaleindgåelse mellem klienten og advokaten via ren mailkorrespondance ikke må anses for at være sket ved et system for fjernslag, som drives af advokaten, og dermed også, at det falder uden for lovens anvendelsesområde. Danske Advokaters fortolkning udgør selvsagt alene et bidrag, og Danske Advokater kan ikke påtage sig noget ansvar for anvendelsen af reglerne. Spørgsmålet om fortolkningen af de nye regler afgøres i sidste ende af EU-Domstolen.

 

Danske Advokater henleder også særligt opmærksomheden på bestemmelserne i den nye lovs § 8 om udvidet oplysningspligt og den særlige bestemmelse i § 17, der rammer advokater bredt.

 

Den udvidede oplysningspligt i § 8 omhandler, hvilke oplysninger erhvervsdrivende skal give forbrugeren ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og fjernsalgsaftaler vedrørende varer og ikke-finansielle tjenesteydelser, ligesom bestemmelsen fastsætter, hvornår og på hvilken måde de pågældende oplysninger skal gives. Oplysningerne skal gives, inden der indgås en aftale, og oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde.

 

Bestemmelsen i § 17 opregner som noget nyt i forhold til den gældende forbrugeraftalelov en række oplysninger, som erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde skal give forbrugeren ved andre aftaler end aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, medmindre oplysningerne allerede fremgår tydeligt af sammenhængen.

 

Danske Advokater holder i september kurser om den nye forbrugeraftalelov med Lars Lindencrone Petersen som underviser. Læs mere og tilmeld dig her.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19