Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater har i januar 2015 orienteret om lovforslag nr. L 105 af 19. december 2014, der bl.a. har til formål at indføre en større harmonisering af indskudsgarantiordningerne inden for Den Europæiske Union i forhold til finansiering, dækningsområde og dækningsomfang. Som led i gennemførelsen af det nye regelsæt foreslås Garantifonden for Indskydere og Investorer opløst, så den eksisterende indskydergarantifond omdannes til en Garantiformue, som overføres til Finansiel Stabilitet. En række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, vil ikke længere være dækket fuldt ud. Det gælder bl.a. indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti. Du kan læse den tidligere orientering her. Den klare hovedregel er, at indskud op til 100.000 euro dækkes af Garantiformuen. Derudover vil en række særlige indskud, herunder indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende privates boliger, have en højere dækning i en begrænset periode (op til EUR 10 mio.).

28-04-2015
Nye regler om dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er nu vedtaget

Danske Advokater har i januar 2015 orienteret om lovforslag nr. L 105 af 19. december 2014, der bl.a. har til formål at indføre en større harmonisering af indskudsgarantiordningerne inden for Den Europæiske Union i forhold til finansiering, dækningsområde og dækningsomfang. Som led i gennemførelsen af det nye regelsæt foreslås Garantifonden for Indskydere og Investorer opløst, så den eksisterende indskydergarantifond omdannes til en Garantiformue, som overføres til Finansiel Stabilitet. En række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, vil ikke længere være dækket fuldt ud. Det gælder bl.a. indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti.

Du kan læse den tidligere orientering her.

 

Den klare hovedregel er, at indskud op til 100.000 euro dækkes af Garantiformuen. Derudover vil en række særlige indskud, herunder indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende privates boliger, have en højere dækning i en begrænset periode (op til EUR 10 mio.).

 

Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslaget som lov nr. 334 af 31. marts 2015. Lovændringen træder i kraft den 1. juni 2015.

 

Danske Advokater har tidligere bl.a. i et høringssvar peget på, at ændringen kan få ganske betydelige konsekvenser, herunder at man kan forestille sig forskellige scenarier, som kan blive konsekvensen af, at den ubegrænsede dækning for indskud, der indestår på klientbankkonti, bortfalder. Vedtagelsen af lovforslaget kan give anledning til nogle overvejelser om advokaters eventuelle ansvar i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

Efter Danske Advokaters opfattelse må det helt klare udgangspunktet være, at en advokatvirksomhed ikke pådrager sig et erstatningsansvar over for sine klienter ved som et pligtmæssigt led i varetagelsen af et opdrag at placere midler på klientbankkonto, hvis det efterfølgende viser sig, at pengeinstituttet bliver nødlidende, og klienterne herved pådrager sig et tab som følge af, at der ikke er fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Alle danske pengeinstitutter har en tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, ligesom pengeinstitutterne er under Finanstilsynets tilsyn.

 

Ikke desto mindre kan der efter Danske Advokaters opfattelse være til grund til i hvert fald i visse tilfælde at være opmærksom på spørgsmålet og som advokatvirksomhed at informere klienter om, at der med virkning fra den 1. juni 2015 er indført nye regler for dækning af indestående på klientbankkonti i tilfælde, hvor et pengeinstitut bliver nødlidende, at ændringen indebærer, at der ikke længere er fuld dækning for indskud på klientbankkonti, og at der derfor gælder de samme regler for klientbankkonti som for andre bankkonti – det vil sige at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Der vil således kunne være klienter, som i den kommende tid kan have en forventning om, at indskud på klientbankkonti er dækket fuldt ud. Det gælder selvsagt særligt i tilfælde, hvor indskud på klientbankkonti er betydelige, men derimod ikke i tilfælde, hvor der enten ikke er noget klienttilsvar, eller dette er beskedent. Dækningsmaksimum er gældende for den enkelte klients samlede indestående i det pågældende pengeinstitut – og altså ikke kun for klientens indestående på klientkonto hos advokaten. Det er derfor vigtigt, at klienten er opmærksom på, om advokat og klient benytter samme pengeinstitut.

 

Advokatvirksomheder bør være opmærksomme på at forholde sig til disse spørgsmål samt behovet for eventuelt at informere klienter om advokatvirksomhedens placering af klientkontomidler og eventuelle ansvar, herunder i deres almindelige forretningsbetingelser og skriftlige opdragsbekræftelser til private klienter.

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>