Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketinget behandler for tiden lovforslag nr. L 41 - forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Lovforslaget forventes 3. behandlet den 9. maj 2017. Loven skal efter forslaget træde i kraft den 26. juni 2017.

18-04-2017
Styr på krav om whistleblower-ordning?

Folketinget behandler for tiden lovforslag nr. L 41 - forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Lovforslaget forventes 3. behandlet den 9. maj 2017. Loven skal efter forslaget træde i kraft den 26. juni 2017.

 

Som noget nyt i forhold til den gældende hvidvasklov skal visse advokatvirksomheder med den nye hvidvasklov have en whistleblowerordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør af denne. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt. Kravet gælder alene advokatvirksomheder med mere end fem ansatte. Spørgsmålet om, hvordan man nærmere skal afgrænse fem ansatte, er i et vist omfang behandlet i forbindelse med lovforslagets behandling. Danske Advokater vil orientere nærmere herom, når lovforslaget er vedtaget.

 

Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde, hvor myndigheden vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet om etablering af en whistleblowerordning.

 

Kravet om, at der skal være en særlig kanal, skal forstås således, at kanalen skal være godkendt af Datatilsynet og være oprettet med det formål, at ansatte som minimum skal kunne indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven, der er begået af virksomheden, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i advokatvirksomheden. Det, at kanalen tillige skal være uafhængig og selvstændig, betyder, at der skal etableres en selvstændig funktion, der er uafhængig af den daglige ledelse, og hvor indberetning kan ske uden om de normale procedurer, f.eks. direkte til den afdeling eller medarbejder, som behandler indberetningerne.

 

En whistleblowerordning kan etableres på forskellige måder. En virksomhed kan f.eks. oprette en intern ordning, hvor ansatte via en særlig, uafhængig kanal kan indberette virksomhedens potentielle eller faktiske overtrædelser af lovgivningen

 

Den interne ordning kan oprettes såvel elektronisk, f.eks. via et anonymt indberetningsskema på virksomhedens hjemmeside, som fysisk, f.eks. via en postkasse et sikkert og diskret sted i virksomheden.

 

En advokatvirksomhed, der måtte vælge at oprette en intern ordning, skal være opmærksom på, at ordningen skal overholde lovens krav til anonymitet samt de persondataretlige krav til databehandling og datasikkerhed (herunder de krav, Datatilsynet stiller for godkendelse af whistleblowerordninger).

 

En virksomhedsordning kan ligeledes etableres via en ekstern udbyder, som er specialiseret i whistleblowerordninger.

 

Danske Advokater har indgået en aftale med virksomheden Got Ethics A/S, således at Danske Advokaters medlemsvirksomheder som medlemsfordel til en særlig favorabel pris kan anvende det af Got Ethics A/S etablerede whistleblowersystem.

 

Løsningen fra Got Ethics A/S sikrer, at I overholder gældende lovgivning, herunder de anonymitetskrav der stilles i lovgivningen samt persondataloven (og sikkerhedsbekendtgørelsen). Når persondataforordningen træder i kraft i maj 2018, kan man som dataansvarlig risikere at få bøder på op til 4 pct. af den årlige globale omsætning. Systemet overholder også disse krav.

 

Løsningen er særdeles let at komme i gang med. Der er tale om en såkaldt SaaS-løsning (Software as a Service), hvilket betyder, at der ikke skal installeres noget software på lokale computere – alt foregår via en internet-browser. Systemet bliver leveret med standardindhold/tekster, så det er lige til at gå i gang med.

 

Hvert år udarbejder BDO en revisorerklæring efter ISAE 3000 standarden, der dokumenterer, at løsningen overholder persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen – og næste år tillige persondataforordningen og sikkerhedsbekendtgørelsen. Dette sikrer, at I også kan dokumentere, at løsningen overholder kravene, som man er forpligtet til.

Den seneste revisionserklæring kan downloades her.

 

Der er forskellige priser alt afhængig af advokatvirksomhedens størrelse. Ønsker du at gøre brug af ordningen, kan du se information og priser her - kun for medlemmer.

 

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>