Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

En række advokatvirksomheder vil givet føle konsekvenserne af Covid-19 situationen.

19-03-2020
Mindre advokatvirksomheder kan også gøre brug af regeringens hjælpepakker

En række advokatvirksomheder vil givet føle konsekvenserne af covid-19-situationen. Folketingets hjælpepakker kan bruges af alle brancher og nedenfor er angivet de ordninger, som vi forventer er mest relevante for advokatbranchen. Virksomhederne vil naturligvis ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger, men kan godt gøre brug af de forskellige ordninger på tværs. Se, hvad hjælpepakkerne betyder for dig nedenfor.

 

Midlertidig lønkompensation for virksomheder, som står over for at varsle afskedigelser

Virksomheder kan få en midlertidig lønkompensation for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19. Virksomhederne kan anvende lønkompensationsordningen, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

 

Ordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben. Hvis du eksempelvis har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen.

 

Virksomhedsejere uden ansatte i virksomheden er ikke omfattet af ordningen – også selv om ejeren får løn fra virksomheden. Her er der evt. mulighed for at bruge en af de nedenstående virksomhedspakker.

 

For fastansatte medarbejdere: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

 

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

 

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn. Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og / eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhedens kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

 

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020. 

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Det forventes, at der bliver åbnet for ansøgninger til puljen midt i uge 13 – følg med på Virksomhedsguiden.dk for nærmere information herom.

 

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.

 

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge fra første fraværsdag

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

 

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

 

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Læs mere om reglerne på STAR.dk

 

Kompensationsmodel for virksomheder

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige med op til 10 fuldtidsansatte

Kompensationsmodellen for selvstændige skal kompensere de selvstændige, som oplever et stort fald – mere end 30 procent – i omsætningen som følge af coronakrisen. Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Der ydes også kompensation for medarbejdende ægtefælle. Det er samtidig en betingelse, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

 

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

 

Virksomhedsejeren skal derfor efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

 

Der arbejdes med den konkrete administrative model.


Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Kompensationsordning går ud på at dække de faste udgifter i de virksomheder, hvor omsætningen er faldet med mere end 40 procent som følge af coronakrisen. Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

 

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 

Virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

 

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

 

Forhøjet ramme for de statsgaranterede låneordninger såvel for store som for små og mellemstore virksomheder

Der er etableret statslig garantiordninger for større virksomheder og for små og mellemstore virksomheder. Garantiordningen for større virksomheder dækker 70 pct. af bankernes driftsfinansiering af virksomheder, der oplever betydelige omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19. Ordningens garantiramme hæves til i alt 25 mia. kr. Herved vil ordningen kunne facilitere udlån på op til 35,7mia. kr. Ordningen skal fortsat fungere på markedsvilkår. Det vil blive afspejles i de garantipræmier, virksomhederne skal betale.

 

For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Aftalen kan ses på Finansministeriets hjemmeside

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19