Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


11-01-2021
Lyt til dommerne!

Af Jørgen Kjergaard Madsen, formand for Danske Advokater

 

Det er akut nødvendigt, at domstolene får tilføjet betydelige ressourcer, ellers kan vi se frem til meget lange sagsbehandlingstider. Sådan har advarslen på det seneste lydt fra flere retspræsidenter og dommere i pressen, og politikerne gør klogt i at lytte.

 

Når Christiansborg bevilger flere penge til politi og anklagemyndighed, kommer der logisk set også flere straffesager igennem til domstolene. Når der samtidig er så stor politisk bevågenhed på netop straffesager, sætter det i vidt omfang behandlingen af civile retssager ”ud i mørket”. Ved flere retter berammer man nu almindelige civile retssager til behandling i 2022. 

 

Det er derfor uholdbart, at en flerårsaftale, der indebærer flere ressourcer til politiet, ikke tager højde for denne problemstilling under dække af, at domstolene er omfattet af deres egen flerårsaftale, der løber frem til 2022. Det samlede retssystem er ”forbundne kar”, så det nytter ikke noget, at deres ressourcer og finansiering er ude af takt.

 

”Justice delayed is justice denied”, hvorfor det er vigtigt, at vi ikke glemmer domstolene.

 

Lange sagsbehandlingstider er helt uholdbare for virksomheder og borgere. Det har både retssikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, som vi bør undgå.

 

Der er ingen tvivl om, at den aktuelle sundhedskrise vil skabe et yderligere pres på domstolssystemet. Når krisen er overstået, og vi er tilbage i en almindelig hverdag igen, vil der være opbygget en yderligere betydelig pukkel af sager ved retterne, hvor der kan være frygt for, at det særligt vil være i forhold til de civile sager – ud over skifte- og fogedsager – at vi kommer til at se helt uholdbart lange berammelsestider.

 

Vi må tænke nyt

Samtidig med øgede ressourcer til domstolene, kan der være god grunde til også at tænke i nye baner for at få reduceret berammelsestiderne. Danske Advokater har en række forslag til, hvordan vi kan gribe udfordringen an, der kan f.eks. - bare i overskriftsform - være tale om:

 

Gennemfør flere retsmøder i sager, selv om tiltalte udebliver

I sager, hvor en part udebliver uden gyldig grund, bør retsmødet i større omfang end i dag kunne gennemføres uden partens tilstedeværelse.

 

Overbooking af retsmøder

I de retskredse, hvor der er ganske mange dommere og ganske mange retssager hver dag, bør der – ud fra en statistisk vurdering af antallet af retsmøder, der ikke gennemføres på grund af udeblivelse – kunne foretages en tilsvarende overbooking af retssager, således at lokale-, dommer- og medarbejderkapaciteten ved retterne bliver udnyttet endnu bedre, end det er tilfældet i dag.

 

Opgør med, at visse sagstyper skal behandles i retssystemet

Byretterne belastes i disse år af store sagsmængder vedr. fx flyforsinkelser, hvor tusindvis af sager fremsendes på én gang. Der er tale om en ny type sager, der kunne egne sig til en myndigheds- eller nævnsbehandling i stedet for at ”fylde” i retssystemet.

 

Øget adgang for tiltalte til at vedtage en sanktion og dermed undgå fysisk fremmøde i retten

I en række tilfælde inden for fx færdselsområdet kunne man i videre omfang åbne mulighed for, at en tiltalt kan vedtage sin sanktion uden behov for at gennemføre et fysisk retsmøde.

 

Øget anvendelse af teknologi og kunstig intelligens som beslutningsstøtte for dommerne

På en række områder må man forvente, at vi også inden for domstolenes arbejde vil kunne effektivisere nogle processer ved øget anvendelse af IT og kunstig intelligens. Det gælder fx anvendelsen af såkaldt ”predictive analysis”, hvor man ved hjælp af maskinkraft og kunstig intelligens meget hurtigt vil kunne give dommere et overblik over strafudmålingen i et relevant udsnit af historiske sager, der på en række parametre minder om den sag, der aktuelt behandles.

 

Det er vigtigt at understrege, at ingen af ovenstående løsninger kan indføres med et ”snuptag”. Derfor er min appel til politikerne, at de sikrer flere ressourcer til domstolene her og nu. Samtidig bør man så iværksætte en grundig analyse af fordele og ulemper ved nytænkende tiltag, f.eks. ovenstående forslag, herunder særligt i forhold til retssikkerheden.

 

Vi bliver nødt til at iværksætte en markant indsats omkring domstolenes økonomi, rammer og indretning på både kort og lang bane, for den nuværende situation er uholdbar!

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19