Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


25-10-2021
Sagsomkostninger - med eller uden moms?

Skal der tilkendes sagsomkostninger med eller uden moms?

Det lyder enkelt, men i praksis opstår der ofte forvirring. 

 

Vi er blevet opmærksomme på, at det ikke altid er lige til at hitte ud af – hverken for advokater eller dommerne. Vi har set en række eksempler på, at domstolene fejlagtigt har tilkendt moms af sagsomkostninger til dækning af den vindende parts udgift til advokatbistand, selvom denne ikke skal afholde momsbelagt udgift for advokatarbejdet med sagen. 

 

Opgørelsen af sagsomkostninger er beskrevet i Landsretspræsidenternes ”Notat om sagsomkostninger i civile sager”, hvoraf det på side 3 fremgår, at ”Tabellen gælder uanset om partens udgifter til advokatbistand vedrører en advokat, der er ansat hos parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne”. Videre fremgår det af side 3, at ”Moms medregnes kun, hvis den part, der skal have tillagt omkostninger, oplyser ikke at være momsregistreret.” Det følger af Højesterets kendelse U2015.2294HKK, at tillæg af moms til udgifterne til advokatbistand forudsætter, at den vindende part har haft en ikke-fradragsberettiget momsudgift til advokatbistand.

 

Der er eksempler på, at domstolene ikke er opmærksomme på Højesterets kendelse fra 2015. Et eksempel er Vestre Landsrets dom af den 1. marts 2020 (U2021.2876V – anket til Højesteret), hvor der fejlagtigt blev tilkendt sagsomkostninger inkl. moms, selvom den vindende part var repræsenteret af en hos mandataren (fagforening) ansat advokat. Allerede fordi, der ikke faktureres et advokatsalær tillagt moms, afholdes der ikke nogen udgift til advokatbistand, der er momsbelagt.

     

Landsretspræsidenterne har oplyst, at der fremadrettet vil være ekstra fokus på den pågældende momsproblematik ved omkostningsfastsættelsen i sager, hvor en ikke-momsregistreret part/mandatar giver møde ved en ansat advokat. Der vil desuden blive stillet forslag om, at der ved en kommende opdatering vil være fokus på en præcisering. 

 

Hvad er dit ansvar som advokat, og hvad kan du gøre for at undgå forvikling?

Det er den tabende parts ansvar at gøre opmærksom på og reagere på, hvis retten i den situation ved en fejl tilkender omkostninger med tillæg af moms. 

 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at fejl kan undgås ved korrekt markering på portalen – minretssag.dk –, da markeringen er bestemmende for rettens stillingtagen til, om et omkostningsbeløb skal tillægges moms eller ej. På portalen er det muligt at ændre fra ”ikke-momsregistreret” til ”momsregistreret” og omvendt. Der er også en mulighed der hedder ”delvist momsregistreret”. Såfremt man ønsker at foretage en registrering eller ændring, skal man logge ind på www.minretssag.dk og finde den pågældende sag frem. Derefter skal man gå ind i fanen ”sagsdeltagere”, og dér (lige over sagsnummeret) er der en knap, der hedder ”mine oplysninger”. Hvis man klikker på den, kommer der en kasse frem nedenunder, hvor man kan ændre sine kontaktoplysninger, journalnummeret, osv. Her kan man også vælge, om man er momsregistreret eller ej. 

 

Endeligt antages det at være en pligt for den advokat, der møder for en part, der ikke er berettiget til at få tillagt moms af omkostningerne, at gøre opmærksom på det.

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte Danielle Løw dlo@danskeadvokater.dk.

dlo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Danske Mediator-advokater, Procedureadvokater, Danske IT-advokater, Danske Inkassoadvokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Danielle Løw på tlf.

33 43 70 06