Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den danske regering har i EU været med til at vedtage et sæt regler, der har til formål at dæmme op for skattesnyd ved, at skatterådgivere får pligt til at orientere myndighederne, hvis de som såkaldte ”mellemmænd” får kendskab til 'mistænkelige' skattekonstruktioner, og regeringen har netop haft et lovforslag i høring, med sigte på at implementere EU-direktivet i dansk lov.

23-08-2019
”Tillidsrepræsentant” eller ureguleret rådgiver?

Af Jørgen Kjergaard Madsen, formand for Danske Advokater og
Paul Mollerup, adm. direktør for Danske Advokater

 

Den danske regering har i EU været med til at vedtage et sæt regler, der har til formål at dæmme op for skattesnyd ved, at skatterådgivere får pligt til at orientere myndighederne, hvis de som såkaldte ”mellemmænd” får kendskab til 'mistænkelige' skattekonstruktioner, og regeringen har netop haft et lovforslag i høring med sigte på at implementere EU-direktivet i dansk lov.

 

Både i EU-direktivet og i det danske lovforslag er der taget højde for, at advokater har et helt særligt fortrolighedsforhold til deres klienter, som gør, at de ikke må dele den viden, de har fået fra klienten med andre. Denne absolutte fortrolighed er en grundsten i ethvert retssamfund, hvor en borger eller virksomhed skal kunne få råd og dåd af en uafhængig advokat. Uafhængigheden forudsætter, at advokaten ikke kan tvinges til at fortælle andre om, hvad klienten fortæller advokaten. En underminering af den fortrolighed og uafhængighed vil være et fundamentalt opgør med måden, vi har fordelt rollerne på i et retssamfund som det danske – og tilsvarende regler gælder da også i alle de lande, vi normalt sammenligner os med.

 

Advokater er til gengæld underlagt et gennemgribende regelsæt, der tager afsæt i retsplejeloven, hvorefter advokater i forhold til så centrale områder som tavshedspligt, uafhængighed, interessekonflikter, tilsyn, klageadgang og sanktionering af adfærd er underlagt stramme regler, der gælder alt advokatens arbejde – hvad enten advokater går i retten, udarbejder kontrakter, bistår ved forhandlinger eller mægling eller yder andre former for rådgivning. Og advokater må naturligvis ikke benytte fortrolighedsreglerne til at dække over ulovligheder. Det siger sig selv og fremgår i øvrigt også af de advokatetiske regler.

 

Konkret betyder hensynet til advokaters særlige rolle og den altomfattende generelle advokatregulering, at lovgivningen om mellemmænds indberetning af skattekonstruktioner til myndighederne ikke gælder for advokater på samme måde som for revisorer og andre skatterådgivere. Hvor de øvrige skatterådgivere pålægges at indberette til myndighederne, pålægges advokater en pligt til at gøre deres klienter opmærksomme på at de selv - under strafansvar - er forpligtet til indberette sådanne forhold.

 

Det er faldet FSR – Danske Revisorer for brystet. De kalder det konkurrenceforvridende, at der skal gælde andre regler for advokater end for dem, når det handler om skatterådgivning. Pointen er bare, at der slet ikke gælder nogen love eller egentlig regulering for revisorer eller rådgivere i revisionshuse, når de er uden for de områder, der er dækket af revisorlovens erklæringsopgaver. For de store revisionshuse er det ca. halvdelen af al deres omsætning, der på denne måde reelt er uden for myndighedskontrol. De store revisions- og rådgivningshuse slår sig op på at være ”statsautoriserede” og ”samfundets tillidsrepræsentant”. Det er de også på de traditionelle revisionsydelser – og det er fint. Men på den anden halvdel af deres rådgivning er de – lige som advokater – klientens mand (måske oven i købet over for samme klient, som de på samfundets vegne kontrollerer, men det er en anden historie). Og på dette område er de højst underkastet nogle regler fra deres brancheforening, som de ikke er pligtige til at være medlem af, d.v.s. regler helt uden for politisk kontrol. Der er med andre ord i dag ingen bindende regler for revisions-og rådgivningshuse, der yder skatterådgivning.

 

Det giver derfor ikke mening at sige, at det er konkurrenceforvridende, hvis de regler, der nu skal gælde for revisorer, ikke skal gælde for advokater på samme måde. Vi kommer to helt forskellige steder fra, og lovgiver kan i realiteten siges blot at være på vej til at skabe lidt mere ligeværdige konkurrenceforhold med dette lovforslag – og ikke det modsatte, som FSR gør gældende. Det står så i øvrigt stadig grundlæggende tilbage, at det har nogle uhensigtsmæssige indbyggede modsætninger, hvis man både er ”offentlighedens tillidsrepræsentant” samtidig med, at man rådgiver en klient mod samfundet.

Se også høringssvaret fra Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | T: +45 33 43 70 19&E: sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation og public affairs. 
 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve.


Du er altid velkommen til at ringe til Søren Møller Andersen, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne.

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19